גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לשון "ועשו"

ב.

הכפל בציווי נתינת העדות (1)

ג.

הכפל בציווי נתינת העדות (2)

ד.

המסומל בארון

ה.

חידה - כל המוסיף גורע

פרשת תרומה
שנת תשכ"ב

הארון

שמות פרק כה, פסוקים י - כב

א.  לשון "ועשו"

פסוק י'

"וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים"

תנחומא ויקהל ה':

אנו מוצאין כשאמר הקב"ה למשה לעשות את המשכן, אמר לו על כל דבר ודבר "ועשית". ועל הארון אמר "ועשו" (שמות כ"ה י') למה? אלא מצוה הקב"ה לעשותו לכל ישראל, שלא יהא לאחד מהם פתחון פה על חברו לומר: אני נתתי הרבה בארון, לפיכך אני לומד הרבה ואני יש לי בו יותר ממך! ואתה לא נתת בארון כלום אלא מעט, לפיכך אין לך חלק בתורה.
ולכך נמשלה התורה למים, שנאמר (ישעיה נ"ב) "הוי כל צמא לכו למים", כשם שאין אדם מתבייש לומר לחברו השקני מים, כן לא יתבייש לומר לקטן ממנו למדני תורה, למדני דבר זה...
שלא יהא אדם אומר: אני בן תורה ותורה נתונה לי ולאבותי, ואתה ואבותיך לא הייתם בני תורה, אלא אבותיך גרים היו, לכך כתיב (דברים ל"ג) "מורשה קהלת יעקב" – לכל מי שמתקהל ביעקב; אפילו הגרים שעוסקין בתורה שקולים הם ככהן גדול.

ראב"ע:

ד"ה ועשו: בעבור שאמר בתחילה (כ"ה ח') "ועשו לי" החל ככה: "ועשו ארון".

אור החיים:

טעם שבארון שינה ה' את דברו הטוב, שבכל הכלים אמר "ועשית שלחן", "ועשית מנורה", אולי שרמזו, שאין גופה של תורה יכול להתקיים אלא בכללות כל ישראל ואין מציאות (אחת) בעולם יכול עשות כל עיקרי התורה. כגון: אם הוא כהן, הרי אינו יכול לקיים נתינת עשרים וארבע מתנות כהונה ופדיון בכור וכו', ואם הוא ישראל, הרי אינו יכול לקיים מצות עשה שבקרנות, וכן לוי; ובכללות כל ישראל יקיימו כללות עיקרי התורה, לזה אמר "ועשו ארון" לשון רבים...

1.

מה קשה לשלושתם?

2.

מה ההבדל בין יישוב הקושי בשלושתם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר