גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

משה וליצני הדור

ב.

"ויעשו בני ישראל"

ג.

הפטרת פרשת פקודי (כמנהג האשכנזים)

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת פקודי
שנת תשכ"ב

מלאכת המשכן + הפטרה

שמות פרקים לח - לט

א.  משה וליצני הדור

תנחומא פקודי ז':

ולמה עשה חשבון? הקב"ה מאמין, שנאמר (במדבר י"ב) "עבדי משה בכל ביתי נאמן" – ומשה נתן חשבון?! אלא מפני ששמע ליצני הדור שהיו משיחין אחריו, שנאמר (ל"ג ח') "והיה כצאת משה... יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו והביטו אחרי משה".
ומה היו אומרים? היו מסתכלין מאחוריו ואומר אחד לחברו: "ראה צוארו! ראה שוקיו! אוכל משלנו, שותה משלנו!" וחברו משיבו: "ריקה! אדם שנתמנה על מלאכת המשכן, על ככרי כסף ועל ככרי זהב, שאין לו חקר ולא משקל ולא מנין, - מה אתה רוצה, שלא יהא עשיר?!" כששמע כן, אמר: "חייכם, משנגמרה מלאכת המשכן, אני נותן להם חשבון". כיון שנגמרה, אמר להם: "אלה פקודי המשכן".

השווה למדרש זה את:

תנחומא ויקהל ג':

(שמות ל"ה ל') "ויאמר משה אל בני ישראל: ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה". זהו שאמר הכתוב: "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם" (משלי ג') ...בשעה שאמר הקב"ה למשה בהר על מלאכת המשכן... אמר משה: "רבונו של עולם, מי יעשה כל זאת?" אמר ליה: "ראה קראתי בשם בצלאל" (ל"א ב'). כשירד משה אמר להם לישראל: "כך אמר לי הקב"ה לעשות לו משכן קרשים מזבח ושולחן". אמרו לו: "ומי יעשה כל זאת?" אמר להם: "בצלאל"...
התחילו ישראל מרננים על משה ואמרו: "לא אמר הקב"ה למשה לעשות את המשכן על ידי בצלאל, אלא משה מעצמו ממנה אותו על שהוא קרובו (עיין רש"י ד"ה חור). משה – מלך; אהרן אחיו – כהן גדול; בניו – סגני כהונה; אלעזר – נשיא נשיאי הלוי; בני קהת – נושאי המשכן; וזה – שליט על מלאכת המשכן! כל הגדולה הזאת מבקש משה לכוון!" אמר להם משה: "אני לא עשיתי כלום מדעתי, אלא הקב"ה אמר והוא מראה להם: ראו קרא ה' בשם בצלאל", לקיים מה שנאמר "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלקים" – זה בצלאל שאמר הקב"ה "ראו קרא ה' בשם..." "ואדם" – אלו ישראל, שנאמר (יחזקאל ל"ד) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם".

1.

מה הרעיון המשותף לשני המדרשים?

2.

היכן בתורה מצאו הדרשנים רמז לכך, שהיו ישראל עלולים לחשוב או לדבר כן במשה?

3.

מוסר ההשכל של המדרש המובא לעיל בראשונה (תנחומא פקודי) נלמד לדעת רבותינו (בכמה מקומות) מבמדבר ל"ב פסוק כ"ב.

- הסבר מהו מוסר ההשכל?

- האם מורה עליו מקומנו יותר מאשר במדבר ל"ב כ"ב או האם מורה המקום ההוא עליו ביתר בהירות מאשר מקומנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר