גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוואה למרגלים ביהושע

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

התייחסות מטה מנשה ליוסף

ד.

"ויעלו" - "ויבא", יחיד או רבים?

ה.

היקש "וילכו-ויבואו"

ו.

"ויספרו, ויאמרו" - לנרגן

ז.

מקום מושבו של עמלק

ח.

"ארץ אוכלת יושביה"

פרשת שלח לך
שנת תשכ"ט

המרגלים

במדבר פרקים יג - יד

א.  השוואה למרגלים ביהושע

רלב"ג:

והנה הביא את ישראל אל כל זה הרע מיעוט האמנתם בה', עד שביקשו לשלוח שם מרגלים לחקור אם יתכן להם לכבוש הארץ. אולי יספק מספק (=יטיל ספק מי שהוא נוטה לפקפק) ויאמר שלא חטאו ישראל בזאת השאלה, לפי שאנחנו מצאנו ביהושע בן נון ששלח מרגלים ליריחו ולעי.
אלא שהיתר זה הספק לא יקשה עם מה שאבאר מזה: כי זה ריגול יריחו לא היה כי אם לחקור אם נמוגו יושבי הארץ מפניהם. וריגול העי היה לחקור מאיזה מקום יתכן להם לכבשם בקלות ואיך, לא שתהיה כוונתם שאם יהיו חזקים ישמרו מלהלחם בהם.

1.

א.

למה לא הביא הרלב"ג בקושיתו של ה"מספק" שמצאנו גם במשה ששלח לרגל את יעזר (במדבר כ"א ל"א) והביא רק את שני המקרים בהם שלח יהושע מרגלים?

ב.

מניין לרלב"ג שבריגול יריחו היתה התכלית זו שכתב ("לחקור אם נמוגו יושבי הארץ..."), הלא גם שם נאמר (יהושע ב' א') "לכן ראו את הארץ"?

ג.

הידועה לך תשובה אחרת לספקו של "המספק", מתשובתו של הרלב"ג?

2.

המרגלים מדברים בפרקנו שלוש פעמים:

בפעם הראשונה בפסוקים כ"ז – כ"ט.

בפעם השניה בפסוק ל"א.

בפעם השלישית בפסוקים ל"ב – ל"ג.

הסבר מה ההבדל בין שלושת דיבוריהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר