גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למשמעותו של האות

ב.

כולם מקורה אחת ניטלו

ג.

בביאור "כל הקרב הקרב" - שאלות ברש"י

ד.

שאלות בדברי תרגום אונקלוס

פרשת קרח
שנת תשכ"ב

מטה אהרן

במדבר פרק יז, פסוקים טז - כה

א.  למשמעותו של האות

רש"י, פסוק כ"ג:

ד"ה ויגמול שקדים: כשהוכר הפרי, הוכר שהן שקדים, לשון ויגדל (בראשית כ"א) לשון "ויגדל הילד ויגמל" ולשון זה מצוי בפרי האילן, כמו (ישעיה י"ח) "ובוסר גומל יהיה ניצה". ולמה שקדים? הוא הפרי הממהר להפריח מכל הפרות, אף המעורר על הכהונה פורענותו ממהרת לבוא, כמו שמצינו בעוזיה (דבה"י ב' כ"ו) "והצרעת זרתה במצחו".

אברבנאל:

...ומאשר פרח מטה אהרן לבית לוי "ויוצא פרי ויצץ ציץ ויגמל שקדים" הורה ששבט לוי נבחר בכללו לעבוד במקום בכורות ישראל, ועל זה אמר "והנה פרח מטה אהרן לבית לוי".
ואשר אמר "ויצץ ציץ" הורה שאהרן נתיחד לכהונה גדולה ויזכה לבגדי כהונה גדולה, שהציץ הוא הגדול שבהם במעלה.
ובמה שאמר "ויגמול שקדים" הורה שזרעו נבחר להתמדת הכהונה עד עולם, מלשון "כי שוקד אני על דברי לעשותו".

רבנו בחיי על התורה:

מה שגמל שקדים ולא פרי אחרים, שהוא פרי מכובד וממהר לצאת משנה לשנה יותר משאר פרות ומפני זה נקראו שקדים, מלשון שקידה, כמו שנאמר (ירמיה א') "כי שוקד אני על דברי לעשותו".
והפרי הזה הוא מר מתחילתו. וכן לשון זה של שקדים נזכר על מידת הדין לעולם. (ירמיה) "מקל שקד אני רואה", כלומר ענף עם השקדים שבו שהם מרים, רמז על פורענות ועל מרירות מידת הדין המתוחה בחורבן בית המקדש ע"י נבוכדנצר... וכן המטה הזה שגמל שקדים מתוך שם הפרי ומהירותו וטעמו אנו למדין שכל המערער על הכהונה, הקב"ה ממהר להפרע ממנו ומותח מנגדו מידת הדין.

המלבי"ם, פסוק י"ט:

ד"ה והנחתם באהל מועד: לרמוז כי השבט שיבחר ה' ללויה והנשיא שלו שיבחר לכהונה יהיה כזית רענן בבית א-לוהים...

פסוק כ':

ד"ה והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח: שזה סימן שמטהו שמציין את הנשיא עם שבטו יתעורר בו רוח א-לוהים ויוציא פרי קודש הילולים, וכמו שהתעורר במטה פעולה נפשית שהיא הפריחה שבאה ע"י התעוררות נפש הצומחת.

מקרא כפשוטו:

ד"ה שקדים: השוקד והשומר שניהם אחד בלשון המקרא. ולפי ששבט לוי שומרים משמרת הקודש, לכן גמל מטה לוי שקדים, והוא לשון נופל על לשון.

1.

מפרשי רש"י מקשים על קושייתו של רש"י "ולמה שקדים?":

אין זו קושיה, דהא צריך לפרח ("מטהו יפרח") יהיה מה שיהיה, ואם היה פרי אחר גם כן היה שואל: "ולמה פרי זה?"

הסבר, מהי בכל זאת משמעותה של שאלת רש"י "ולמה שקדים?"

2.

הסבר, מהו ההבדל העקרוני בין דרכי חמש התשובות שניתנו לעיל בפתרון של אות פריחת המטה?

3.

באיזו נבואה של אחד הנביאים האחרונים מצינו השפעת האות של פריחת המטה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר