גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חטאו של משה במדרש

ב.

חטאו של משה בדברי פרשנים (1)

ג.

חטאו של משה בדברי פרשנים (2)

פרשת חוקת
שנת תשכ"ט

חטאו של משה

במדבר פרק כ, פסוקים א - יד

א.  חטאו של משה במדרש

דברים רבה כ' ב':

זהו שאמר הכתוב (תהילים ל"ט) "בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו", "אך הבל כל אדם".
מהו "בתוכחות על עון"? על ידי עון אחד שהיה ביד משה שהוכיח את בניך וא"ל: "שמעו נא המורים", יסרת אותו והוכחת אותו. מהו "ותמס כעש חמודו"? כל חמדה שהיה מתאוה משה ליכנס לארץ, המסות אותו כעש זה, שנכנס בכלים ומרקיבן. ואין "חמודו" אלא ארץ ישראל שנאמר (ירמיהו ג') "ואתן לך ארץ חמדה".
ואם כך הגיע למשה הצדיק – על אחת כמה וכמה כל שאר הבריות... "אך הבל כל אדם".

1.

מה היה חטאו של משה לפי דעת המדרש?

2.

כיצד מפרש המדרש את דברי הפסוק "בתוכחות על עון". האם זהו פשוטו של מקרא?

3.

מקשים על דברי מדרש זה: והלא בדברים ט' ז' אמר: "ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם" – ולמה לא נחשב לו לחטא? ענה לקושיה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר