גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

משה יצא מן המחנה

ב.

ההבטה אחרי משה

ג.

"פנים אל פנים"

פרשת כי-תשא
שנת תשכ"ג

לאחר חטא העגל

שמות פרק לג, פסוקים ז - יא

א.  משה יצא מן המחנה

פסוק ז'

"וּמֹשֶׁה יִקַּח אֶת הָאֹהֶל וְנָטָה לוֹ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה הַרְחֵק מִן הַמַּחֲנֶה"

רש"י:

ד"ה יקח: מאותו עוון והלאה.

ד"ה יקח את האהל: לשון הווה, הוא לוקח את אוהלו ונוטהו מחוץ למחנה. אמר: "מנודה לרב – מנודה לתלמיד".

רש"י, פסוק י"א:

ד"ה וישב אל המחנה...: והדבר הזה נהג משה מיום הכיפורים עד שהוקם המשכן ולא יותר. שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובי"ח בתמוז שרף את העגל ודן את החוטאים ובי"ט עלה, שנאמר (ל"ב ל) "ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם...", עשה שם ארבעים יום וביקש רחמים שנאמר (דברים ט) "ואתנפל לפני ה' וגו'" ובראש חודש אלול נאמר לו (שמות ל"ד ב') "ועלית בבוקר אל הר סיני" לקבל לוחות אחרונות ועשה שם ארבעים יום, שנאמר בהם (דברים י') "ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים וגו'", מה הראשונים ברצון אך האחרונים ברצון. אמור מעתה אמצעיים היו בכעס. בי' בתשרי נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה ובלב שלם ואמר לו למשה "סלחתי" ומסר לו לוחות אחרונות וירד והתחיל לצוותם על מלאכת המשכן ועשאוהו עד אחד בניסן, ומשהוקם, לא נדבר עמו עוד אלא מאוהל מועד.

ראב"ע:

ד"ה האהל: אוהל שלו, כמו (שמות י"ח ז') "ויבואו האהלה" והנה משה נבדל מישראל בעבור הכבוד שידבר עמו. וזה היה אחרי שהוריד הלוחות השניים כתובים, והחלו ישראל לעשות המשכן, וקרא לאהלו – "אהל מועד" כי ה' נועד לו שם עד שנעשה המשכן. ואין מוקדם ומאוחר בתורה.

אבן כספי:

ד"ה ומשה יקח: הכוונה כי משה בעבור חטאם בעגל ולחקות תכונת ה' יתברך שאמר לישראל "כי לא אעלה בקרבך" הרחיק גם הוא אהלו מתוכם ונטהו רחוק ממחנם, וכל זה כדי שיכנעו עוד וישובו אל ה'.

קאסוטו:

הואיל וראה משה שעכשיו לא היה ה' מרשה לבנות את המשכן כפי התכנית שעלתה במחשבה תחילה, מפני שלא היו בני ישראל ראויים לכך, הגה את הרעיון להכין דבר שיוכל לעמוד לפי שעה במקומו של המשכן, עד יעבור זעם. לא היה אפשר לו להתייחד עם השכינה בתוך מחנה ישראל, מכיוון שהמחנה נטמא בעוון עבודה זרה, וה' לא רצה להשרות בו את שכינתו, ולפיכך לקח משה את אהלו ונטה אותו מחוץ למחנה, כדי שיוכל לשמש לו מקום מועד בינו ובין ה'. זהו עיקר הכוונה של הפסקה (ז-י"א).

1.

הרא"ם, מעיר לפירוש רש"י דלעיל:

מה שכתב רש"י שהדבר היה נוהג מיום הכיפורים עד שהוקם המשכן ולא יותר, אינו אלא בעניין הלימוד, מפני שקודם יום הכיפורים לא היה פנוי לא ללמוד ולא ללמד מחמת טרדת העמל... אבל לקיחת האוהל מתוך מחנה ישראל לנטותו מחוץ למחנה, מי אומר שהיה אחר יום הכיפורים?

התוכל להוכיח מתוך דברי רש"י עצמם את צדקת דברי הרא"ם?

2.

כמה דעות נאמרו ע"י ארבעת הפרשנים בשאלת זמנו של "אוהל מועד" זה, ויציאת משה אל מחוץ למחנה?

3.

מה בין ר' יוסף אבן כספי לבין קאסוטו בהסברתם את כוונות משה בצאתו מן המחנה?

4.

השווה את דברי קאסוטו כאן לדברי רש"י ואברבנאל בגיליון תרומה תשי"ח, מהו ההבדל העקרוני ביניהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר