גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מצוות העומר בדברי האלשיך

ב.

"ממחרת השבת" - חז"ל והקראים

ג.

"ממחרת השבת" ו"ממחרת הפסח"

פרשת אמור
שנת תשכ"ח

עומר התנופה

ויקרא פרק כג, פסוקים ט - כג

א.  מצוות העומר בדברי האלשיך

פסוק י'

"כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וּקְצַרְתֶּם אֶת קְצִירָהּ
וַהֲבֵאתֶם אֶת עֹמֶר רֵאשִׁית קְצִירְכֶם אֶל הַכֹּהֵן"

פסוק י"א

"וְהֵנִיף אֶת הָעֹמֶר לִפְנֵי ה'..."

האלשיך:

לפי שאין דבר מחולל ומרים לב האדם (=מרבה בו חולין וגאוה) ומחטיאם כשפע רב טוב, כמאמר הכתוב (פרשת האזינו, דברים ל"ב): "וישמן ישורון ויבעט". והן כל זה יפעל בלתי הביט אל האלוקים אשר נתנו (=הגורם לבעיטה היא שכחת האלוקים אשר נתן את השפע), כי ישכחוהו ויאמרו כוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל ההוא. כי כפיות טובה תסירם מן הדרך הטובה ומלכת אחרי ה' עד אבדם מהר.
על כן אבינו שבשמים כאב את בן ירצה, אהבנו ומלמדנו מוסר השכל, כי מעת החל חרמש בקמת השעורים – שהיא ראשית כל תבואת הארץ – טרם רום לבבנו בראותנו רוב תבואות בבית ובשדה, כי ימלאו הגרנות בר ואסמין שובע, בא האלוקים לפקוח עינים עיורות וללמדם דעת, כי לה' הארץ ומלואה, פירות ופירי פירות, כי כח האדם אין, כי הכל הבל.
וכן זאת יעשו לבלתי רום לבבם, כי טרם בא אל פיהם שום הנאה מתנובת השדה וטרם יטעמו מאומה מלחם וקלי, יביאו מראשית קציר כל עם ישראל עומר ראשית קצירם אל הכהן באמור אליו יתברך: "הננו מכירים כי ממך הארץ וכל אשר בה, ומידך נתנו לך מראשית כל, טרם נאכל מכל, להורות כי ממך הכל ואין אנו עזי פנים להיות כפויי טובה".
וזה מאמרו "כי תבואו אל הארץ" אשר לא תצטרכו לקחתה בכח זרועכם, רק כבאים אל הנחלה. אל יעלה על רוחכם להרהר ולומר: "לנו ניתנה הארץ למורשה מאבותינו ולנו היא ולבנינו לעולם ואשר נאכל טובה ופריה, יגיע כפנו נאכל, כי נעבוד את האדמה בחריש ובקציר ובכל עבודה בשדה, עד בא תבואתה, כי לא ישקוט מאתנו איש ממלאכתו, אחד הזורע, ואחד הנוטע, ואחד המבריך, ואחד המרכיב ואחד הזורה והבורר, ובזעת אפנו נאכל מלחם הארץ..." על כן קידם ה' יתברך לאמר:
הביטו וראו כי אחרי בואכם אל הארץ אינה ירושה כבר לכם שאין לה הפסק, ולא כמתנה הניתנת ליורש שהיה לו כירושה שאין לה הפסק, כי אם "אשר אני נותן" לשון הווה ולא נגמר המתנה בהחלט פעם אחת, כי אם שבכל עת אשר תסורו מאחרי אעבירנה לזולתכם. וגם לא יעלה על דעתכם כי "קצירכם" אתם קוצרים, כי אם "וקצרתם את קצירה" של הארץ, כי ברכה היא ומברכתה תבורכו... "והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן" בל תהיו כפויי טובה, ושמא תאמרו: "...מה אתן לפני הכהן ועבד אדוני הוא זה כמוני, ואבי שבשמים לא יקח ממני מאומה ולא יצטרך אלי, חלילה! ואיך יבחן ותגלה ותראה, כי לה' אני מחזיק טובה?" לזה אמר: "והניף את העומר", כי יניפנו הכהן למעלה ולמטה ולארבעה רוחות העולם, לרמוז כי כללות העולם ולמעלה ולמטה שלו יתברך ואליו יובא העומר הלז ולא לכהן.

1.

מהו טעם מצוות איסור חדש לדעתו?

2.

מהו טעם התנופה לדעתו?

3.

מהו טעם לשון הכתוב "אני נותן" בלשון הווה?

4.

מהו טעם חילופי הכינוי "קצירכם" – "קצירה" בפסוקנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר