גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שמירת שבת ואיסור עבודה זרה

ב.

תרגום הביטוי "אבן משכית"

ג.

שמירת שבת ומורא מקדש

ד.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בהר - בחקותי
שנת תשכ"ג

שבת ועבודה זרה

ויקרא פרק כו, פסוקים א - ב

א.  שמירת שבת ואיסור עבודה זרה

ספרא ק"ו (כ"ו א'-ב'):

"כי אני ה' אלוקיכם את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו" כנגד זה הנמכר לעכו"ם הכתוב מדבר. שלא יאמר "הואיל ורבי עובד עכו"ם אף אני אעבוד עכו"ם. הואיל ורבי מגלה עריות, אף אני אגלה עריות. הועיל ורבי מחלל שבתות, אף אני אחלל שבתות". תלמוד לומר: "לא תעשו לכם אלילים, את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו" הזהיר כאן הכתוב על כל המצוות.
"אני ה'" נאמן לשלם שכר.

אברבנאל:

"כי לי בני ישראל עבדים" ולמה אם כן הגר או העקר ירדה בו בפרך? ואם יעמוד עברי עם הגר או העקר, אולי שיצווהו לעשות אלילים ולהקים מצבה ולתת אבן משכית ולחלל את השבת. ומפני זה סמך לזה אסורי עכו"ם, כי בלי ספק הישראלי הנמכר לגר או לעקר לא ישמור את השבת כראוי ולא ילך לבית המקדש להשתחוות לה'.
ואמר "לא תעשו" ו"לא תקימו" ו"לא תתנו", כאומר: לא תהיו סיבת זה ולא תניחו לעשותו בארצכם, כי אם תניחו למכור בני ישראל לגר ולעקר, הרי בית דין וישראל סיבה לכל התועבות האלה, ואינו מן הראוי, "כי אני ה' אלוקיכם", ואין לעבוד לזולתו.
וכן אמר אחר זה: "את שבתותי תשמורו, אני ה'" – שבראתי את העולם בששה ימים ונחתי ביום השביעי מכל מלאכתי.
ואפשר לפרש: "לא תעשו לכם אלילים" שהכתוב מדבר כנגד זה הנמכר לגר או לעקר, שבהיותו עמו לא יעשה כמעשיו בעבודת הפסילים, ולא יחלל את השבת אף על פי שהגר או העקר יעשה זאת, ושיעלה על כל פנים למקדש שלוש פעמים לחוג בשנה.

ספורנו:

ד"ה לא תעשו לכם: אף על פי שתשתעבדו לאומות, כמו שעשה זה שמכר עצמו לעובד עבודה זרה, לא תמירו כבודכם בלא יועיל. וזה שלא יטעו כמו שהזכירו חז"ל שטעו רבים בעת הגולה שאמרו לנביאים "עבד שמכרו רבו, ואשה שגרשה בעלה, יש לזה על זה כלום?!" וזה כי אפילו אחרי כל השעבוד, אתם עבדי, כמו שהזכירו חז"ל שהשיבו הנביאים על זה באומרם "כורש עבדי, נבוכדנאצר עבדי" – עבד שקנה נכסים, עבד למי? נכסים למי?

ד"ה כי אני ה' אלוקיכם: אפילו בימי השעבוד, כאמרו (כ"ו מ"ד) "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלוקיהם".

ד"ה את שבתותי תשמורו: אף בימי השעבוד, אף על פי שהמנוחה בהם זכר לחרות.

ד"ה ומקדשי תיראו: המקומות המקודשים בגלות והם בתי כנסיות ובתי מדרשות אף על פי שחרב בית המקדש, כאמרו (יחזקאל ט"ז) "ואהי להם למקדש מעט" ואמרו חז"ל: אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.

כלי יקר, פרק כ"ה פסוק מ"ח:

ד"ה אחרי נמכר גאולה תהיה לו: וכי סלקא דעתך שגאלו קודם שהוא נמכר? מה תלמוד לומר: "אחרי נמכר"?
כי יש לומר: מדקאמר "לא ירדנו בפרך לעיניך" סלקא דעתך אמינא שזה עיקר הטעם לגאולתו, ואם כן – אמתין עד שאראה הנהגתו (=של גר התושב או העקר שקנה את העברי) עמו, אם ירדנו בפרך, או לא ירדנו. קמשמע לן, שתיכף אחרי שנמכר, אף על פי שלא שיעבד בו, עדיין חייב אתה לגאלו, כדי שלא ילמד ממעשיו ויאמר: "הואיל ורבי מגלה עריות ועובד עבודה זרה ומחלל שבת – אף אני כמותו!"

באור, ר' נפתלי הרץ ויזל:

ד"ה לא תעשו לכם אלילים: מילת "אלילים" נופל על עבודה זרה ועל כל ענייני הבל, ואחשוב שגם במקום הזה (=כמו שביאר בי"ט פסוק ד') אינו מדבר בעבודה זרה גמורה, שאינו עניין לכאן, אלא שכולל כל מיני מעשה הבליים ודמיונות של עובדי עכו"ם אע"פ שאינן עבודה זרה, כגון הצורות הדמיוניות שהיו נוהגין לעשות כמו התרפים.

ד"ה ופסל: שרשו פסל כמו (שמות ל"ז) "פסל לך", (מלכים א' ה') "ויפסלו בוני שלמה", וגם זה אינו לעבודה זרה לעבדו אלא פסל של מלך וכיוצא בו, כדין שעושין הגויים בארצותיהם לזיכרון ולנוי וכן מצבה שהיא אבן אחת שנאסרה אפילו לשמים, וכן פסל, גם אם נעשה לכבוד ה' אסור, על דרך משל לפסול מאבן תבנית משה רבנו עם הלוחות בידו ותבנית אהרן וקטורת בידו, לפאר בפסילים כאלה רחובות העיירות ודרכי הרבים, כדרך שעושין האומות בארצותיהם, כל זה אסור לנו לעשות בארצנו.
... לפי שהמעשים הללו מרגילין מחשבות הבל ומקרבין לעבודה זרה ולכן נסמך לכאן שלא יקימו הדברים הללו בארץ הקדושה, לפי שהפרשה כולה מדברת בקדושת הארץ, שתנהוג בה שביעית ויובל ושלא תמכר לצמיתות, "כי לי הארץ" חתם העניין באזהרות הללו שמדרך הגויים לפאר בהן טירותיהם ועריהם, שלא יעשו כן ישראל בארצם. זה לפי עיקר פשוטו.

1.

מהי השאלה העקרונית שבה עוסקים כל הפרשנים הנ"ל?

2.

מהו ההבדל בין שני פירושי האברבנאל?

3.

מה ההבדל בין פירושו של הבאור לבין כל שאר הפרשנים דלעיל?

4.

מה ראה ספורנו לפרש "מקדש" בפסוקנו כבתי כנסיות בגולה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר