גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

תפילת ירמיהו

ב.

"ענין תפילתו" של ירמיהו

ג.

פתיחת התפילה

ד.

על מה יוסב "עד היום הזה"

ה.

"שמת אותות... בארץ מצרים"

פרשת בהר
שנת תשכ"ח

הפטרה - ירמיהו ל"ב

ויקרא פרק לב

גיליון זה הוא המשכו של גיליון בהר תשכ"ז. עיין שם וצרפהו לכאן.

א.  תפילת ירמיהו

ר' משה אלשיך, מקשה:

טרם נבוא אל ביאור דברי התפילה נשים לב, כי הלא תשובת מבוקשו אמר הוא אל ברוך בן נריה, כי הנה דברי שאגתו בתפילתו הלא היא, כי אחר שהסוללות באו העיר והיא נתנה ביד הכשדים ואיך יצונו יתברך "קנה שדה והעד עדים"? והלא תשובת הדבר כבר אומר הוא (=ירמיהו) אל ברוך באומרו (ט"ו) "כי כה אמר ה' צבאות אלוקי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת"? ואם כן – אחר שהוא על מה שעתיד להיות – מה זו תמיהה? כי אדרבא, לבל יתייאשו מלשוב אל הארץ הזאת ע"י שהעיר ניתנה ביד הכשדים, על כן הוצרך רמז זה, שיקנה שדה, לרמוז שעוד יקנו בתים ושדות, כי תשוב הארץ ותבנה.

עקדת יצחק, שער ס"ט:

ועל כל פנים צריכים היינו לאמר, כי תפילת ירמיה קדמה לאמרו (פסוק ט"ו) אל ברוך בן נריה "עוד יקנו בתים", אלא שבתחילה אמר: "כה אמר ה': עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת" לענין גמר טעם הצווי, שציוה לברוך ליקח הספרים ולתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. ואחר כך סיפר הענין כולו היאך היה, וכמוהו כמה סיפורים בתורה. וקרא מסייע לנו, שאמר (פסוק ט"ז) "ואתפלל אל ה' אחרי תתי את ספר המקנה אל ברוך בן נריה", כלומר אחר שנתתי לו לבד ולא אחר שאמרתי לו "עוד יקנו בתים" וגו'. גם כי מאמר "כי כה אמר ה' עוד יקנו בתים וגו'" הוא בפסוק פרשה לפניו ולאחריו.
ואי אפשר להיות בענין אחר, כי איך הוקשה עליו הענין אחר שגילה לו סודו?

1.

מהי התשובה בדברי בעל העקדה לקושיית האלשיך?

2.

לאילו מסיפורי התורה התכוון בעל העקדה באמרו "וכמוהו כמה סיפורים בתורה"?

3.

מהי חולשת תשובתו של בעל העקדה?

4.

התוכל ליישב את קושיית האלשיך ביישוב אחר?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר