גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

התנהגות משה במשפט בנות צלפחד (1)

ב.

צלפחד

ג.

התנהגות משה במשפט בנות צלפחד (2)

ד.

יפה כוח נשים

ה.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת פינחס
שנת תשכ"ג

בנות צלפחד

במדבר פרק כז, פסוקים א - ה

א.  התנהגות משה במשפט בנות צלפחד (1)

פסוק ה'

"וַ?ַקְרֵב מֹ?ֶה אֶת מִ?ְ?ָטָן לִפְנֵי ה'"

במדבר רבה פרשה כ"א (י"ב):

וכתיב "ויקרב משה את משפטן", יש אומרים שהפליא מן משה, (מהרז"ו: שהעלים ה' ממנו משפטן של בנות צלפחד), שיש צדיקים שנתגאו בדבר מצווה והתיש הקב"ה את כוחן.
אתה מוצא שאמר דוד (תהילים קי"ט) "זמירות היו לי חוקיך", לומר שקלות ורגילות כזמירות, אמר לו הקב"ה: "חייך, שסופך לטעות בדבר שהתינוקות קורין!" כשהעלה את הארון טעה ונתנו על העגלה שנאמר (שמואל ב ו) "וירכיבו את ארון האלוקים על עגלה חדשה". תלה הארון עצמו באויר ונשמטו הפרות מתחתיו, קרב עוזא לסמכו שנאמר (שמואל ב, ו' ז) "ויכהו שם האלוקים על השל", מפני ששגגת תלמוד עולה זדון. "ויחר לדוד על אשר פרץ ה' פרץ בעוזא" אמר לו הקב"ה, ולא אמרת: זמירות היו לי חוקיך?! ולא למדת (במדבר ז') "ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו"? התחיל (=דוד) תוהה (דברי הימים א' טו) "פרץ ה' אלוקינו בנו, כי לא דרשנוהו כמשפט".
וכן משה, מפני שאמר (דברים א') "והדבר אשר יקשה מכם תקריבו אלי ושמעתיו" – התיש כוחו.
משל לשולחני שאמר לתלמידו: "אם יביאו לך סלעים לפרוט – פרוט. ואם יבואו מרגליות הביאם אלי". באה אצלו חוליה אחת של זכוכיות (מתנות כהונה: שהתינוקות משחקין בו מפני שאינה חשובה כלום), הוליכה אצל רבו. הלך רבו להראותה לאחר! אף כך משה. אמר: "הדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו". באו בנות צלפחד והפליא ממנו "ויקרב משה את משפטן לפני ה'".
"כן בנות צלפחד דוברות" – כך הוא הדין. אמר לו הקב"ה: "ולא אמרת הדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו"? הדין שאין אתה יודע, הנשים דנין אותו!
דבר אחר "ויקרב משה את משפטן..." ריש לקיש אומר: יודע היה משה רבנו את הדין הזה, אלא באו לפני שרי עשרות תחילה. אמרו: "דין של נחלות הוא, ואין זה שלנו אלא של גדולים ממנו". באו אצל שרי חמישים, ראו שכבדו אותן שרי עשרות, אמרו שרי חמישים: "אף אנו יש שם גדולים ממנו". וכן לשרי מאות, וכן לשרי אלפים וכן לנשיאים, השיבו כולם כעניין הזה, שלא רצו לפתוח בו לפני מי שגדול מהם, הלכו לפני אלעזר. אמר להם: "הרי משה רבנו"! באו אלו ואלו לפני משה. ראה משה שכל אחד ואחד כיבד את מי שגדול ממנו – אמר "אם אומַר להם את הדין, אטול את הגדולה". אמר להם: "אף אני - יש גדול ממני".
לפיכך: "ויקרב משה את משפטן לפני ה'".

1.

מהן התמיהות בעניין והתמיהות בסגנון – שלהן ניתנת תשובה בדברי המדרש?

2.

מה ההבדל העיקרי בין דעת היש אומרים לבין דעת ריש לקיש (דבר אחר וכו').

3.

כיצד מפרשים בעלי יש אומרים מילת "שמע" בדברים א' "ושמעתיו"?

4.

כיצד מפרש ריש לקיש את פסוק ב' בפרקנו, ועל פי איזו ממידות שהתורה נדרשת בהן הוא מפרשו?

5.

הסבר כיצד נענש משה כאן על הנאמר בדברים א' - והלא דברי משה שם בערבות מואב היו וסמוך למותו של משה נאמרו, ולא קדמו למסופר כאן.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר