גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

על מי יסב "ולא תקחו כפר"

ג.

הלכות רוצח בשגגה

פרשת מטות - מסעי
שנת תשכ"ג

רוצח בשגגה

במדבר פרק לה

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק י"א

ד"ה והקריתם: אין הקריה אלא לשון הזמנה, וכן הוא אומר (בראשית כ"ז כ') "כי הקרה ה' אלוקיך לפני".

 

א. 

מה קשה לו?

ב. 

למה לא פירש רש"י מילה זו עם הופעתה הראשונה בבראשית כ"ד י"ב "הקרה נא לפני היום", אלא במקום המובא כאן, בראשית כ"ז כ'?

2) פסוק י"ב

ד"ה מגואל: מפני גואל הדם שהוא קרוב לנרצח.

 

א. 

מה קשה לו?

ב. 

האם המ"ם של "מגואל" זהה בהוראתה עם מ"ם של בראשית ו' י"ד: וכפרת אותה מבית ומחוץ בכפר, או שמות י"ב: ואם ימעט הבית. מהיות משה, או תהילים ס"ח ל': מהיכלך על ירושלם לך יובילו מלכים שי, או אינו דומה אף לאחד מהם?

3) פסוק י"ג

ד"ה שש ערי מקלט: מגיד שאף על פי שהבדיל משה בחייו שלש ערים בעבר הירדן, לא היו קולטות עד שנבחרו שלוש, שנתן יהושע בארץ כנען.

 

 

הסבר, כיצד מגיד פסוקנו מסקנה זו, שאינן קולטות השלוש ראשונות שהבדיל משה עד שיפרישו ישראל את-השלוש בעבר הירדן המערבי?

4) פסוק י"ד

ד"ה את שלוש הערים: אף על פי שבארץ כנען תשעה שבטים וכאן אינן אלא שנים וחצי, השווה מניין ערי מקלט שלהם, משום דבגלעד נפישי רוצחים, דכתיב (הושע ו') "גלעד קרית פועלי און עקובה מדם"

 

א. 

נסה ליישב את קושייתו בדרך אחרת, שלא בהתחשב עם אופיים הרצחני של יושבי עבר הירדן.

ב. 

הרא"ם, מקשה על דברי רש"י:

והרי ערי המקלט אינן אלא לשוגגין, והשוגגין לא יהיו אלא לפי ריבוי העם ומיעוטו!

5) פסוק כ"ג

ד"ה או בכל אבן אשר ימות בה: הכהו.

 

מה קשה לו שהצריכו להוסיף מילת "הכהו"?

6) פסוק ל'

ד"ה כל מכה נפש לפי עדים ירצח: הבא להרגו על שהכה את הנפש.

ד"ה לפי עדים ירצח: שיעידו שבמזיד והתראה הרגו.

 

א. 

מה קשה בפסוקנו?

ב. 

בעל באר יצחק מפרש דברי רש"י אלה:

מדרך הלשון להזכיר הפעולה בלי שזכר הפועל (=הנשוא בלי הנושא).

מהו הנושא החסר?

היכן מצינו בפרקנו שנית שיחסר הנושא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר