גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

טעם מצוות השבים מן המלחמה

ג.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שופטים
שנת תשכ"ג

השבים מן המלחמה

דברים פרק כ, פסוקים א - י

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק א'

ד"ה סוס ורכב: בעיני כולם כסוס אחד, וכן הוא אומר (שופטים ו') "והכית את מדין כאיש אחד", וכן הוא אומר (שמות ט"ו י"ט) "כי בא סוס פרעה".

 

א. 

מה קשה לו בפסוקנו?

ב. 

למה לא פירשו כאן כפי שפירש בבראשית ל"ב ו':

ד"ה שור וחמור: דרך ארץ לומר על שורים הרבה שור. אדם אומר לחברו: בלילה קרא התרנגול ואינו אומר: קראו התרנגולים?

2) פסוק א'

ד"ה עם רב ממך: בעיניך הוא רב, אבל בעיני אינו רב.

 

מה קשה לו?

3) פסוק ג' 

ד"ה על אויביכם: אין אלה אחיכם שאם תפלו בידם אינם מרחמים עליכם, אין זו כמלחמת יהודה עם ישראל, שנאמר להלן (דברים ב' כ"ה) "ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל מערומיהם הלבישו מן השלל וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסיכום וינהלום בחמורים לכל כושר ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון". אלא על אויביכם אתם הולכים ולפיכך התחזקו במלחמה.

 

א. 

מה קשה לו?

ב. 

למה לא פירשו כאן כפי שפירש לעיל פסוק א':

ד"ה על אויביך: יהיו בעיניך כאויבים, אל תרחם עליהם, כי לא ירחמו עליך?

ג. 

למה בחר כדוגמא למלחמה בין אחים מכל מלחמות יהודה וישראל דווקא את זו הכתובה בדברי הימים?

4) פסוק ד'

ד"ה כי ה' אלוקיכם וגו': הם באים בנצחונו של בשר ודם, ואתם באים בנצחונו של מקום, פלשתים באו בנצחונו של גלית, מה היה סופו? נפל ונפלו עמו.

 

מה קשה לרש"י בפסוקנו?

שים לב: בפסוק דומה לפסוקנו דברים א' כ"ט-ל'

"לֹא תַעַרְצוּן וְלֹא תִירְאוּן מֵהֶם  ה' אֱ-לֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם הוּא יִלָּחֵם לָכֶם"-

לא פירש רש"י כך!

5) פסוק ד'

ד"ה ההולך עמכם: זה מחנה הארון.

 

בעל באר יצחק:

לפי פשוטו הוא על דרך, דיברה תורה כלשון בני אדם, אבל בדרש דרשו על הארון שעליו קדושת המקום.

אך לא פירש, למה לא פירשו רש"י כפשוטו!

בעל ספר הזכרון:

ונראה לי שדרשוהו מדכתיב "להלחם לכם",שאם פירש הכתוב כמשמעו, היה די שיאמר: "ההולך לפניכם להושיע אתכם".

הסבר – אם כפי דבריו - למה לא פירש רש"י כך לעיל בדברים א' ל' "ה' אלוקיכם ההולך לפניכם הוא ילחם לכם", והלא גם שם נאמר "ילחם לכם".

6) פסוק ה'

ד"ה הירא ורך הלבב: ר' עקיבא אומר כמשמעו, שאינו יכול לעמוד בקשרי מלחמה ולראות חרב שלופה.
ר' יוסי הגלילי אומר: הירא מעברות שבידו. ולכך תלתה לו התורה לחזור על בית וכרם ואשה לכסות על החוזרים בשביל עברות שבידם, שלא יבינו שהם בעלי עברה, והרואהו חוזר, אומר: שמא בית בנה או נטע כרם או ארש אישה.

 

 

א. 

מה ראה ר' יוסי הגלילי להוציא המילים "הירא ורך הלבב" ממשמען?

ב. 

האם הטעם הניתן כאן להחזרת השלושה ממערכות המלחמה הוא אליבא דר' עקיבא או דר' יוסי הגלילי, או אליבא דשניהם?

ג. 

מקורם של דברי רש"י האחרונים "לפיכך תלתה לו" הוא בספרי מדברי ר' יוחנן זכאי:

בא וראה כמה חס המקום על כבוד הבריות! מפני הירא ורך הלבב, כשהוא חוזר, אמרו: שמא בנה בית...

הידוע לך עוד מקום ברש"י על התורה, בו מובא משמו של ר' יוחנן בן זכאי אותו טעם למצווה אחרת?

7) פסוק ה'

ד"ה פן ימות במלחמה: ושוב פן ימות, שאם לא ישמע לדברי הכהן, כדאי הוא שימות.

 

א. 

מה קשה לרש"י?

ב. 

מה ראה רש"י לפרש ד"ה פן ימות בפסוק ח' אחר שפירש "והירא ורך הלבב", והלא פן ימות נאמר בפסוקים ה'-ו'-ז' ולא נאמר בפסוק ח'?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר