גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"בכל מקום ישמרהו ה'"

ב.

שאלות בדברי ראב"ע

ג.

המסומל ב"עפר הארץ"

ד.

נתאמתה ליעקב מציאות ה'

ה.

נדר יעקב

פרשת ויצא
שנת תשכ"א

חלום יעקב

בראשית פרק כח, פסוקים י - כב

א.  "בכל מקום ישמרהו ה'"

משך חכמה, (ר' מאיר שמחה מדוינסק, נפטר תרפ"ו) לתחילת פרשתנו:

בתחילה היה גר ולא היה לו שום מטרה אחרת מאשר לילך חרנה למשפחת אביו ואחי אמו אשר המה יעזרוהו ויסעדוהו.
אבל כשהבטיח לו ה' יתברך "ושמרתיך בכל אשר תלך" – שוב לא השקיף על חרן בפרט ולא היתה תקוותו על משפחתו ואחי אמו, רק הלך לכל מקום שיזדמן לפניו, כי בכל מקום ישמרהו ה' ואלוקים יהיה עמו. והבן.

מהי הפליאה בלשון הכתוב של פרשתנו המתפרשת ע"י דבריו אלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר