גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

טעם מצות תפילין

ב.

"למען תהיה תורת ה' בפיך"

ג.

"על ידך" - משל או פשט

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
הסברים ותשובות
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בא
שנת תשכ"א

מצות תפילין

שמות פרק יג, פסוקים ט - טז

פסוק ט'

"וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל יָדְךָוּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָלְמַעַן תִּהְיֶה תּוֹרַת ה' בְּפִיךָכִּי בְּיָד חֲזָקָה הוֹצִאֲךָ ה' מִמִּצְרָיִם"

פסוק ט"ז

"וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָהוּלְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָכִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ ה'מִמִּצְרָיִם"

א.  טעם מצות תפילין

רמב"ם, הלכות תפילין ומזוזה, פרק ו' הלכה כ"ה:

קדושת תפילין קדושתן גדולה היא, שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק...

פרק ו' הלכה י"ג:

חייב אדם להזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל זמן שיכנס ויצא, יפגע בייחוד השם שמו של הקב"ה ויזכור אהבתו ויעור משנתו ושגיותיו בהבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. – אמרו חכמים הראשונים (מנחות מ"ג): "כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא", שהרי יש לו מזכירין רבים והן הם המלאכים שמצילים אותו מלחטוא, שנאמר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם", בריך רחמנא דסייען.

רמב"ן, פרק י"ג פסוק ט"ז:

ד"ה ולטוטפות בין עיניך: ועתה אומר לך כלל בטעם מצוות רבות:
הנה מעת היות עבודה זרה בעולם מימי אנוש החלו הדעות להשתבש באמונה, מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון (ירמיהו י"ב) "כחשו בה' ויאמרו לא הוא"; ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית "ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון" (תהלים ע"ג י"א), ומהם שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה "ויעשו אדם כדגי הים" (חבקוק א' י"ד) שלא ישגיח האל בהם ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו (יחזקאל ח' י"ב) "עזב ה' את הארץ".
וכאשר ירצה האלוהים בעדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכול ביטול הדעות האלה, כי המופת הנפלא מורה, שיש לעולם אלוה מחדשו ויודע ומשגיח ויכול. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחילה מפי נביא, יתברר ממנו עוד אמתת הנבואה "כי ידבר אלוהים את האדם" (דברים ה' כ"א) ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים, ותתקיים עם זה התורה כולה ולכן יאמר הכתוב במופתים (שמות ח' י"ח) "למען תדע, כי אני ה' בקרב הארץ", להורות על ההשגחה כי לא עזב אותם למקרים כדעתם, ואמר (שמות ט' כ"ט) "למען תדע כי לה' הארץ" להורות על החידוש כי הם שלו שבראם מאין, ואמר (שמות ט' י"ד) "בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ", להורות על היכולת שהוא שליט בכל, אין מעכב בידו, כי בכל זה היו המצריים מכחישים או מסתפקים, אם כן האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה.
ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון, והחמיר מאד בענין הזה, כמו שחייב כרת באכילת חמץ ובעזיבת הפסח, והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות ובמופתים על ידנו ועל בין עינינו, ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות, ושנזכיר זה בפינו בבוקר ובערב, כמו שאמרו (ברכות דף כ"א ע"א) "אמת ויציב דאורייתא" ממה שכתוב (דברים ט"ז נ') "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך", ושנעשה סוכה בכל שנה. וכל כל כיוצא בהם מצוות רבות ליציאת מצרים, והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלוהים, כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוון בענינה, כבר הודה בחידוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו, וגם בנבואה, והודה בכל פינות התורה, מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאד על עושי רצונו שהוציאנו מעבדות לחרות וכבוד גדול לזכות אבותיהם החפצים ביראת שמו, ולפיכך אמרו (פרקי אבות ב' משנה א'): "הוה זהיר במצוה קלה כבחמורה", שכולן חמודות וחביבות מאוד, שבכל שעה אדם מודה בהן לאלוהיו. וכוונת כל המצוות, שנאמין באלוהינו ונודה אליו, שהוא בראנו והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלוהיו אשר בראו...
... ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות ויתפרסמו הנסים הנסתרים בעיני הרבים, כאשר יבוא ביעודי התורה בענין הברכות והקללות, כמו שאמר הכתוב (דברים כ"ט כ"ג) "ואמרו כל הגויים: על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת? ואמרו: על אשר עזבו את ברית ה' אלוהי אבותם" שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מאת ה' בעונשם, ואמר בקיום (דברים כ"ח י') "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".
ועוד אפרש זה בעזרת השם. (הכונה לדבריו ויקרא כ"ו י"א).

1.

מה ההבדל בין הרמב"ם לרמב"ן בטעם מצות הנחת תפילין?

2.

השוה לדבריהם את הטעם הניתן ע"י בעל ספר החנוך בגליון בא תשט"ז.

ההולך הוא בדרכו של הרמב"ם או בדרכו של הרמב"ן, או בחר לו דרך שלישית?

3.

שים לב: הרמב"ם מביא את מאמר חז"ל המעמיד על יד מצות תפילין את מצות ציצית. ואילו הרמב"ן מעמיד על יד התפילין את מצות סוכה. התוכל להסביר את סיבת ההבדל הזה בהתאם לתשובתך לשאלה 1?

4.

השוה לדברי הרמב"ן במקומנו (בסוף הקטע השלישי החל מן "וכוונת כל המצוות...") את דבריו בדברים ל"ב כ"ו ד"ה אשביתה מאנוש זכרם עד "וזה טעם כי ידין ה' עמו" (נדפס בגיליון האזינו תשי"ז).

מה הרעיון המשותף בדברי הרמב"ן כאן ושם, ומה קשרו לפסוקנו כאן ולפסוק ההוא בפרשת האזינו שם?

5.

מה משותף לשלושת הפסוקים בפרשת וארא (ח' י"ח; ט' כ"ט; ט' י"ד) המובאים ברמב"ן, ולמה לא הביא גם את פסוק ז' י"ז השייך אף הוא לקבוצה זו?

6.

הסבר את המושג: נסים נסתרים.

7.

מה הקשר בין הקטע האחרון שבדברי הרמב"ן "ומן הנסים הגדולים המפורסמים" לבין כל דבריו הקודמים, ולשם מה מובא בהם הפסוק דברים כ"ט כ"ג - מה שייכותו לעניננו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר