גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כעס משה ונתעלמה ממנו הלכה

ב.

מדברי המדרש

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת בשלח
שנת תשכ"א

המן

שמות פרק טז

א.  כעס משה ונתעלמה ממנו הלכה

פסוק כ"ב

"וַיְהִי ?ַ??ם הַ?ִ?ִי לָקְט? לֶחֶם מִ?ְנֶה ... וַ?ָבֹא? ?ָל נְ?ִיאֵי הָעֵדָה וַ?ַ?ִיד? לְמֹ?ֶה"

פסוק כ"ג

"וַ?ֹאמֶר אֲלֵהֶם ה?א אֲ?ֶר ?ִ?ֶר ה' ?ַ?ָת?ן ?ַ?ַת קֹדֶ? לַה' מָחָר..."

ויקרא רבה י"ב (שמיני):

אמר רב הונא: בשלשה מקומות כעס משה ונתעלמה ממנו הלכה, ואלו הן: בשבת ובכלי מתכות ובאונן.
בשבת מניין? שנאמר (שמות ט"ז כ') "ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בקר... "ויקצוף עליהם משה". כיון שכעס, שכח לומר להם הלכות שבת. אמר להם (ט"ז כ"ג) "הוא אשר דבר ה'... אכלוהו היום, כי שבת היום לה'".
ובכלי מתכות מניין? שנאמר (במדבר ל"א): "ויקצוף משה על פקודי החיל", וכיון שכעס נתעלמה הימנו הלכה, שכח לומר להם הלכות כלי מתכות, וכיון שלא אמר משה, אמר אלעזר הכהן תחתיו, שנאמר (במדבר ל"א כ"א) "ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא... אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת... כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש".
באונן מניין? שנאמר (ויקרא י' ט"ז) "ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן...", וכיון שכעס נתעלמה ממנו הלכה, שאונן אסור לאכול בקדשים.

שמות רבה כ"ה י':

...(שמות ט"ז כ') "ויקצוף עליהם משה", כיון שכעס שכח לומר להם שילקטו ביום הששי שני עמרים לאחד. כיון שהלכו ולקטו ביום הששי ומצאו כפלים באו הנשיאים ואמרו למשה, שנאמר (ט"ז כ"ב) "ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה". ומה אמר להם? (ט"ו כ"ז) "הוא אשר דבר ה'", ואינו אומר "הוא אשר דברתי" אלא "אשר דבר ה'", ששכח!
ועל זה נאמר (ט"ז כ"ח) "עד אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורותי", שהוא מכניס משה בכללם.

רש"י, פסוק כ"ב:

ד"ה ויגידו למשה: שאלוהו: "מה היום מיומים?" ומכאן יש ללמוד שעדיין לא הגיד להם משה פרשת שבת שנצטווה לומר להם (ה') "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום יום", עד ששאלו את זאת אמר להם: "הוא אשר דבר ה'" שנצטויתי לומר לכם, ולכך ענשו הכתוב, שאמר לו (כ"ח) "עד אנה מאנתם" ולא הוציאו מן הכלל.

רשב"ם, פסוק כ"ג:

ויאמר אליהם הוא אשר דבר ה': מיום ראשון, ואני לא הגדתי לכם. ומשה נתכוון שיהיו תמיהים כשימצאו משנה להודיע להם עתה כבודו של יום שבת.

מלבי"ם:

שאלה: למה באו הנשיאים ויגידו למשה, הלא כבר אמר "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה", ורחוק הוא שמשה לא אמר להם זה תיכף, ובפרט דהא אמר דבר ה', שמשמע שכבר הודיע להם זאת?
והתשובה: יש לפרש מפני שהא אמר "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה", ומשה אמר להם כן, וחשבו הנשיאים שהסימן הוא שעל ידי ההכנה יתהווה משנה, שתבוא בו ברכה, אבל הליקוט לא יהיה בו רק עומר אחד, ועל כן תמהו על שראו שהיה משנה בעת הלקיטה, ופירש להם משה, שמה שאמר "אשר יביאו והיה משנה" פירושו הוא שההבאה תהיה משנה.

1.

מה הסיבה שלא הביא רש"י את דברי חז"ל על סיבת השכחה במקומנו? (ולא נמנע מלהביא את דברי חז"ל על שכחת הלכות גיעולי כלים בבמדבר ל"א כ"א ד"ה ויאמר אלעזר הכהן: לפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות.)

2.

מה הביא את הרשב"ם לסטות מדרך חז"ל ולתת לאי אמירת ההלכה הנמקה אחרת לגמרי?

3.

במה שונה המלבי"ם גם מפירושו של רש"י, גם מפירושו של הרשב"ם, וגם מפירושם של חז"ל במדרשים?

4.

מהן ההוכחות שיש להביא מלשון הכתובים גם לדעת חז"ל, גם לדעת המלבי"ם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר