גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הכלול באיסור "לא תעשון אתי"

ב.

שם המפורש - בבית הבחירה

ג.

שכינה שורה אצל העוסק בתורה

ד.

מזבח

פרשת יתרו
שנת תשכ"א

לאחר מעמד הר סיני

שמות פרק כ, פסוקים יט - כג

א.  הכלול באיסור "לא תעשון אתי"

פסוק י"ט

"לֹא תַעֲשׂוּן אִתִּי אֱלֹהֵי כֶסֶף וֵאלֹהֵי זָהָב לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם"

מכילתא כ' כ"ג:

"לא תעשון אתי אלוהי כסף ואלוהי זהב"
ר' ישמעאל אומר: דמות שמשי המשמשין לפני במרום, לא דמות מלאכים ולא דמות אפנים ולא דמות כרובים.
ר' נתן אומר: "לא תעשון אתי" שלא תאמר עושה אני כמין דמות ואשתחוה לו. תלמוד לומר: "לא תעשון אתי" וכתיב (דברים ד' ט"ו) "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה".
ר' עקיבא אומר: לא תעשון אתי כדרך שאחרים מנהגים במדינות. כשהטובה באה עליהם, הם מכבדים את אלוהיהם, שנאמר: (חבקוק א' ט"ז) "על כן יזבח לחרמו". וכשפורענות באה עליהן הם מקללים את אלוהיהם שנאמר (ישעיה ח' כ"א) "והיה כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ובאלוהיו".
אבל אתם – אם אביא עליכם את הטובה, תנו הודאה. וכשאביא עליהם יסורין, תנו הודאה. וכן דוד אומר (תהלים קט"ז) "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא וכו'" וכן איוב אומר (א' כ"א) "ה' נתן וה' לקח יהיה שם ה' מבורך", על מידה טובה ועל מידת פורענות. מה אשתו אומרת לו? "עודך מחזיק בתומתך? ברך אלוהים ומות!" ומה הוא משיב לה? "כדבר אחת הנבלות תדברי!" אנשי דור המבול שהיו כעורין בטובה, כשבאה עליהם פורענות קיבלו אותה בעל כרחם. אנשי סדום שהיו כעורין בטובה, כשבאה עליהם פורענות קיבלו אותה בעל כרחם. ואנו שהיינו נאים בטובה לא נהיה נאים בפורענות? לפיכך אמר: "כדבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל מאת אלוהים והרע לא נקבל?!"
ועוד: שיהא אדם שמח ביסורין יותר מהטובה, שאפילו אדם עומד בטובה כל ימיו, אינו נמחל לו מן העברות שבידו, ומי מוחל לו העברות? הוי אומר: היסורין.    

על דברי ר' נתן מעיר פירוש המכילתא מדות סופרים:

אפילו מי שמאמין באלוהי אמת, רק אומר שהוא עושה לו דמות כפי דמיונו מאתו, מפני הדעה הנפסדת, שחושב שהאדם החומרי צריך לצייר בנפשו דמות מאת ה' יתברך. והנה אנחנו רואים מזה, שכבר בזמן ר' נתן שהיה במאה הראשונה אחר החורבן כבר נתפשט המנהג הזה באומות לעשות דמות, אף שלא עבדו לדמות הזו ביחוד, רק אמרו שזה הציור הדמיוני מאלוהיהם.

רש"י:

לא תעשו דמות שמשי המשמשים לפני במרום.

1.

מה קשה לשלושת התנאים?

2.

כיצד מפרש כל אחד את מילת "אתי"?

3.

מה ראה ר' נתן להסתמך על הפסוק מדברים ד'?

4.

במה משמשים דברי דוד (תהלים קט"ז) תמיכה לדברי ר' עקיבא שיש להודות על הרעה כשם שמודים על הטובה?

5.

כיצד משתקפת תקופתו של ר' עקיבא בדבריו?

6.

למה בחר רש"י ללכת בעקבות ר' ישמעאל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר