גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם מצות לא תשחית (1)

ב.

בטעם מצות לא תשחית (2)

ג.

כי האדם עץ השדה

פרשת שופטים
שנת תשכ"ט

בל תשחית

דברים פרק כ, פסוקים יט - כ

א.  בטעם מצות לא תשחית (1)

ספר החנוך, מצות לא תעשה תקכ"ט:

שנמנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר, כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב לבותם, ועל זה נאמר: "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות" וכמו כן נכנס תחת זה הלאו שלא לעשות שום הפסד, כגון לשרוף או לקרוע בגד, או לשבור כלי לבטלה וכל עניינים אלה וכל כיוצא שיהיה גם השחתה, ואמרו ז"ל תמיד בגמרא: "והא קעבר משום 'בל תשחית'!"
שורש המצוה ידוע, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו ומתוך כך תדבק בנו הטובה ונרחיק מכל דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי המעשה, אוהבים השלום ושמחים בטוב הבריות, ומקרבין אותם לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגיר של חרדל בעולם, ויצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיראו, ואם יוכלו להציל, יצילו כל דבר מהשחית בכל כוחם; לא כן הרשעים אחיהם של מזיקין, שמחים בהשחתת העולם, והם משחיתים את עצמם, במדה שאדם מודד גם מודדין לו, כלומר: בה הוא נדבק לעולם, וכענין שכתוב "שמח לאיד לא ינקה". והחפץ בטוב ושמח בו – נפשו תלין לעולם. זה ידוע ומפורסם.

רשב"ם:

ד"ה כי תצור אל עיר ימים רבים: ותצטרך לחתוך אילנות, לבנות כרים, דיק וסוללות.

1.

מה בין שניהם בפירוש טעם המצוה?

ר' יוסף בכור שור:

ד"ה כי ממנו תאכל: ותתפרנס ממנו במצור.

ד"ה כי האדם עץ השדה: דהא עץ השדה הוא האדם, כמו אדם עץ השדה קרי, בין עץ מאכל בין אילן סרק ושניהם כאדם, לסייע לך לבוא העיר מפניך במצור ללכדה: כמו (מלכים ב' כ"ד י') "ותבוא העיר במצור" – שנלכדה.
ו"העץ מאכל" עץ ממנו תאכל ויספק לך מזונות. ואילן סרק שתבנה ממנו דיק וסוללה. נמצא שניהם מסייעין לך, זה על שתאכל ממנו וזה על ידי שתבנה ממנו מצור.
ואז אם תקיים זה, "האדם עץ השדה" – כאדם עץ השדה לסייעך, "לבוא מפניך" ולהתגבר.
אבל אם תלך על אומה להשחיתה ולא לישב שם במצור, אז לאחר שתלכוד העיר, תוכל להשחית אפילו עץ מאכל, אם אינה מארץ ישראל, כדכתיב גבי מואב, שאמר להם נביא (מלכים ב' ג' י"ט) "וכל עץ טוב תפילו וכל החלקה הטובה תכאיבו באבניה".

הכתב והקבלה:

ד"ה לא תשחית לנדוח:...וטעם האיסור שאין ראוי לשמש בדבר מן הנבראים אל היפך המכוון ממנו בבריאה, דוגמת אמרם (שמות פרק כ') "כי חרבך הנפת עליה ותחללה" – המזבח נברא להאריך ימיו של אדם, והברזל נברא לקצר ימיו של אדם, אינו בדין שיונף המקצר על המאריך.
כן עץ, המכוון בבריאתו לעשות פרות למאכל בני אדם להחיותם, אין לעשות בו דבר המשחית את האדם ומאבדו.

2.

א. 

מה הבדל בין שני פרשנים אלה בטעם האיסור של "לא תשחית את עצה"?

ב. 

מה ההבדל בין הטעם הניתן בספר החינוך (בראש המקטע) ובין הטעם הניתן בכתב והקבלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר