גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

נבואת "ויברח יעקב שדה ארם"

ב.

"נחזור על הראשונות" - שאלות ברש"י

ג.

בביאור "הכעיס אפרים" וכו'

ד.

התנאי ותשובתו

פרשת ויצא
שנת תשכ"ו

הפטרה

הושע פרק יב, פסוקים יג - טו

א.  נבואת "ויברח יעקב שדה ארם"

פסוק י"ג

"וַיִּבְרַח יַעֲקֹב שְׂדֵה אֲרָם וַיַּעֲבֹד יִשְׂרָאֵל בְּאִשָּׁה וּבְאִשָּׁה שָׁמָר"

פסוק י"ד

"וּבְנָבִיא הֶעֱלָה ה' אֶת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם וּבְנָבִיא נִשְׁמָר"

רד"ק:

ד"ה ויברח יעקב: והם אינם זוכרים שעשיתי עם אביהם, שברח מפני עשו אחיו.

ד"ה ויעבד ישראל באשה: אף כשהיה שם הוצרך לעבוד את לבן בעבור אשה שיתן לו בתו, והעבודה ששמר את צאנו, וכן בבתו האחרת שנתן לו שמר צאנו גם כן. ואני הוא שהייתי עמו וברכתיו ושם משם בעושר ובנכסים.

ד"ה ובנביא העלה: ועוד עשיתי חסד עם בניו שירדו למצרים ונשתעבדו שם ושלחתי להם נביא שהעלה אותם ממצרים ברכוש רב והוא משה.

ד"ה ובנביא נשמר: ארבעים שנה שהיו במדבר נשמרו ע"י נביא שנתתי להם ולא חסרו דבר, וכל הטובות האלה אינם זוכרים ומכעיסים אותי בתועבות ובלא אל...

ר' אליעזר מבלגנצי:

...והיה לך לזכור חסדים שגמלתי לאביכם, שברח שדה ארם ולא מצא אשה אלא בעבודה ששמר ועבד בצאן וסוף היה לעם רב. ובנביא העלה אותם ממצרים, מעבודתם, ובנביא נשמר כל הימים. והיה לו לשמוע בקול נביאי כל הימים, והוא הכעיס אותי בתמרורים ובעצבון רוח...

אברבנאל:

חזר לענין הראשון שזכר בדרך מהות, שיעקב בבטן עקב את אחיו (הושע י"ב ד') ואמר להם, שאין ראוי שיתפארו בזה, שהם שונאים את בני יהודה אחיהם כמו שיעקב עקב את אחיו עשו, כי הנה גם יעקב לא הרויח דבר בזה, שמפני זה ברח יעקב שדה ארם ויעבוד את לבן באשה, שהיא רחל, שבע שנים; ובאשה אחרת שמר גם כן את צאן לבן; הנה שעבד ארבע עשרה שנה על שתי נשיו ולא נמשך לו כל זה כי אם משנאת עשו שהוצרך לברוח מפניו.
ואם היה שזרעו נתגדל ונתרבה וביד רמה יצאו ממצרים, והלכו במדבר וכבשו את הארץ, הנה לא היה זה בכוחם וזרועם לא הושיעה למו, אלא ש"בנביא העלה ה' את ישראל ממצרים" ומעשה ה' כי נורא היה על ידי נביאו, לא בכח זרוע יעקב, וכן "בנביא נשמר" במדבר ובירושת הארץ;
הנה אם כן אין ראוי שיאמר אפרים, שלא ימצא לו עוון (עיין לעיל פסוק ט'), כי באמת "הכעיס אפרים תמרורים... ..."

יחזקאל קויפמן, תולדות האמונה הישראלית כרך שלישי פרק ראשון(ו') עמוד 136:

בתוכחה על הבטחון ב"אונו" של יעקב משרשר הושע (י"ב ח-ט) תוכחה שניה על הבטחון ב"און"; על מאזני מרמה. אפרים עוסק במרמה ואומר (פסוק ט') "אך עשרתי, מצאתי און לי"... גם הבטחון ב"הון" הוא בטחון ב"און" לא – אלוקי...
ולהלן: יעקב ברח לארם ועקבתו לא עמדה לו, וישראל אשר "שרה את אלוקים" עבד עבודת עבד באשה. ואילו ה' הוא שהעלה את ישראל ממצרים ובידי נביאו-שליחו העלם. (י"ג-י"ד) כלומר ה' הוא המושיע ואין בלתו. (י"ג ד').

1.

בשני כיוונים שונים מפרשים הנ"ל את הזכרת חיי יעקב בבית לבן, מה הם הכיוונים השונים?

2.

על מה מסתמכים ההולכים בכל אחד משני הכיוונים?

3.

במה שונים רד"ק ואברבנאל בפירושם לסוף פסוק י"ג מכל המפרשים, ואיך תוכל להוכיח שאין דבריהם אלה פשוטו של מקרא?

4.

איך יש לפרש את הבי"ת של "באשה", ואיך את הבי"ת של "בנביא"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר