גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"נחמתי" - "לא ינחם"

ב.

ההבדל שבין "שאר" ו"יתר"

ג.

"טוב" - משרת לשנים

ד.

כנף מעילו של מי?

פרשת ויקרא
שנת תשכ"ב

הפטרה לשבת זכור

שמואל א פרק טו

א.  "נחמתי" - "לא ינחם"

פסוק י"א

"נִחַמְתִּי כִּי הִמְלַכְתִּי אֶת שָׁאוּל לְמֶלֶךְ כִּי שָׁב מֵאַחֲרַי"

פסוק כ"ט

"וְגַם נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר וְלֹא יִנָּחֵם כִּי לֹא אָדָם הוּא לְהִנָּחֵם"

אברבנאל, מקשה:

והנה במה שקרע ה' מלכות ישראל מעל שאול ניחם הקב"ה. כמו שאמר: "נחמתי כי המלכתי" – ואם כן, איך יאמר בזה "כי לא אדם הוא להנחם", ואם ניחם מהממלכה, למה לא ינחם מהעונש?

בכור שור, לבראשית ו' ח':

ד"ה כי נחמתי כי עשיתים: וכן (שמואל א', ט"ו י"א): "נחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שב מאחרי". וכן (שמות ל"ב י"ד) "וינחם ה' על הרעה".
ומקשים על כל אלו (במדבר כ"ג י"ט): "לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם"?
ויש לך להבין כי בשלושה דרכים הנחמה באה, כי פעמים אדם נודר לחברו לעשות לו טובה או רעה ומתחרט בעצמו ואינו עומד בדבורו, ואף על פי שיש לאל ידו לעשות אבל אינו רוצה, וזה כזב שכוזב לו; ופעמים סבור שיכול לעשות לו ואין לאל ידו לעשות, ומתנחם בעל כרחו מחמת האונס, ועל אלו שתים הוא אומר: "לא איש א-ל ויכזב", אלא מקיים דברו, "ובן אדם ויתנחם" מחמת שאין לו – והוא כל יכול; ולפי שהיה אומר לו בלק (במדבר נ"ג י"ז): "מה דבר ה'?" כלומר: "חזור מן הברכה לקללה!" לכן ענה לו: "לא איש א-ל ויכזב" שלא יעמוד בדיבורו, כי כל דבריו אמת, ובן אדם ויתנחם, מחמת שאינו יכול לקיים, כי לא קצרה ידו.
אבל יש נחמה שלישית, שאינה באה מחמת זה שנודר, אלא מחמת אותן שנודרין להם, כגון אם ידבר הקב"ה על גוי וממלכה להרע להם, כמו על אותם של נינוה, ודאי מדעת כן הוא אומר אם יעמדו במרדן; ואם שבו – ישוב מחרון אפו וייטיב להם, ודברו הוא אמת. וכן להפך: אם אמר להטיב להם, והם קלקלו, וזהו כבודו של מעלה. וכן כשברא הקב"ה אדם, לכבודו בראו ולשמשו, כמו שכתוב (ישעיה מ"ב ז') "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו", וכיון שקלקלו – הריני עושה עצמי כאילו ניחמתי, ואמחם, ומכל מקום החזרה מהם באה; וכך שאול, כשהמליכו מדעת כן המליכו, שלא יעבור על ריבונו של מקום, והוא פשע, ולפיכך גרמו לו עונותיו שאעשה עצמי כמתנחם, ואף על פי שידע מתחילה שיקלקלו, כי הכל גלוי לפניו, בראם כדי שיוסרו בם אחרים ולא יקלקלו מעשיהם.

אברבנאל:

...ואפשר עוד לפרש "כי לא אדם הוא" על שאול. ואמר, שנצח ישראל, שהוא הקב"ה, לא ישקר ולא ינחם מזאת הגזרה שגזר לקרוע את הממלכה מעל שאול, לפי ששאול אינו אדם שיתנחם ויתחרט ממה שחטא, כי הוא תמיד מחזיק ברשעתו, ולכן לא ינחם על הרעה אשר דיבר עליו.

מהי תשובת שני המפרשים (הבכור שור ואברבנאל עצמו) לשאלת אברנבאל דלעיל, ומה ההבדל בין שתי תשובותיהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר