גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מהות הנקימה והנטירה

ב.

איסור "לא תשנא את אחיך"

ג.

הנמקה לאיסור נקמה (1)

ד.

הנמקה לאיסור נקמה (2)

ה.

הנמקה לאיסור נקמה (3)

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
הסברים ותשובות
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תשכ"א

לא תקום ולא תטור

ויקרא פרק יט, יח

א.  מהות הנקימה והנטירה

ספרא מ"ד (יו"ד):

"לא תקום" – עד היכן כוחה של נקימה?
אמר לו: "השאילני מגלך", ולא השאילו. למחר אמר לו: "השאילני קרדומך". אמר לו: "איני משאילך כשם שלא השאלת לי מגלך". לכך נאמר: לא תקום.

"לא תטור" – עד היכן כוחה של נטירה?
אמר לו: "השאילני קרדומך", ולא השאילו. למחר אמר לו: "השאילני מגלך". אמר לו "הא לך, איני כמותך שלא השאלת לי קרדומך". לכך נאמר: לא תטור.

רש"י:

ד"ה לא תקום: אמר לו: "השאילני מגלך". אמר לו: "לאו" למחרת אמר לו: "השאילני קרדומך" אמר לו: "איני משאילך כדרך שלא השאלתני" זו היא נקימה.
ואיזו היא נטירה? אמר לו: "השאילני את קרדומך". אמר לו: "לאו" אמר לו: "השאילני מגלך" אמר לו: "הא לך ואיני כמותך שלא השאלתני". זו היא נטירה שנוטר בלבו אף על פי שאינו נוקם.

מלבי"ם:

והנה מה שתפש אצל נקמה "השאילני מגלך" ואצל נטירה "השאילנו קרדומך", רצו בזה, אף למי שנקם ממנו אסור ליטור לו שנאה, וכל שכן לנקום. ולכן ציירו ששמעון יש לו מגל וראובן יש לו קרדום. וראובן ביקש משמעון המגל ולא השאילו"...
(כגון זה:
- ראובן לשמעון: השאילני מגלך.
- שמעון: לאו.
- שמעון לראובן: השאילני קרדומך.
- ראובן: איני משאילך כדרך שלא השאילתני.
למחרת מנסה שמעון שנית לבקש את ראובן, אולי יאות לו הפעם:
- שמעון לראובן: השאילני קרדומך.
- ראובן (שנית): לאו.
- ראובן לשמעון: השאילני מגלך.
- שמעון: הא לך ואיני כמותך...)

ר' וולף היידנהיים, הבנת המקרא (על רש"י):

ורש"י ז"ל עזב כאן לשון הספרא שלא כמנהגו ותפס בלשון התלמוד "זו היא נקימה" ו"זו היא נטירה" שלמדנו אגב גררא שהגירסא המאושרת במשל הנקימה הוא שהראשון שאל מגל והשני שאל קרדום.
ובמשל הנטירה הדבר הפוך, שהראשון שאל קרדום והשני מגל... ודבר זה ודאי מן הדברים הראויים לשום עליהם עינינו על מה זה ולמה שינו שאלת הראשון מן השני במשל הנקימה והפכו הסדר במשל הנטירה, הלא דבר הוא?
אכן האמת יורה דרכו שרצו חז"ל ללמדנו עד היכן כוחה של נקמה, כלומר, לדעת איזה המעשה אשר יעשה האדם שאי אפשר לייחסו לו לצרות עין כי אם לנקמה דוקא. והעמידונו על זאת במשל הקרדום והמגל. וזה שידענו, כי המגל חשוב יותר מן הקרדום וההפסד בשימוש המגל הוא "נפיש טפי מן ההפסד שבשמוש הקרדום" (וכבר נאמר בגמרא בבא-מציעא פ"ב שבקרדום הפחת הנגרם ע"י השימוש הוא קטן ובמגל הזקוק להשחזה רבה, הפחת ע"י שימוש הוא גדול).
לכן כשראובן מונע מלהשאיל לשמעון קרדומו - לפי ששמעון כבר מנע מלהשאילו מגלו – הוא ודאי מחמת נקמה, שהרי אין פחת הקרדום כפחת המגל, ושמעון גם הוא לא היה ממאן לו קרדומו, אילו היה רוצה בו, ולא מנע ממנו כי אם המגל שהפסדו גדול, לכן מעשה ראובן הוא נקימה ממש. (=שאינו נותן לו אפילו דבר קטן, תמורת סירוב חברו הממאן להשאיל לו דבר גדול!)
ואילו היה הדבר להיפך, רצוני, אילו היה ראובן ממאן להשאיל לשמעון מגלו לפי ששמעון כבר מנע ממנו קרדומו אין זה נקימה, שבדין יאמר לו ראובן: "אתה חסת על דבר גרוע שהפסדו קטן ואני לא אחוס על דבר חשוב שגדול הפסדו?!" (=המליצה מיונה)
והכלל כי לא יקרא נקימה כי אם תשלום הרעה במידה גדושה דווקא, לא במידה מחוקה, אף כי במידה פחותה!
ואולם בנטירה הפכו סדר המשל להורות, כי נטירה יתכן אפילו במתחסד עם חברו לשלם לו טובה תחת רעה, מכל מקום באמירה קלה "איני כמותך" הוא עובר בלא תעשה וצריך להשכח ממנו ולהסיר התרעומת מלבו מכל וכל.
ואף שמלשון הרמב"ם בסוף הלכות דעות נראה שהיתה לו גירסא אחרת במאמר זה, אין בכך כלום. ואולם הארכתי מעט בענין זה, כדי להבין דברי חכמים וחידותם וכמו שאמרו חז"ל: "אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד".

1.

מה הקושיה על לשון חכמינו שמיישבים המלבי"ם ור' ווה"ה?

2.

מה ההבדל בין שני ישוביהם, ואיזה נראה לך הנימוק האמיתי לישוב התמיהה?

3.

מה ראה רש"י שלא בחר בלשון הספרא וכתב במקום זה בלשון הגמרא "זו היא נקימה", "זו היא נטירה"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר