גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"כל הקרב הקרב... האם תמנו לגוע"

ב.

בביאור "האם תמנו לגוע"

ג.

בפירוש המושג "עבודת מתנה"

ד.

שאלות כלליות

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת קרח
שנת תשכ"ח

הכהנים והמשכן

במדבר פרק יז, כז - פרק יח, ח

א.  "כל הקרב הקרב... האם תמנו לגוע"

פרק י"ז פסוק כ"ח

"כֹּל הַקָּרֵב הַקָּרֵב אֶל מִשְׁכַּן ה' יָמוּת
הַאִם תַּמְנוּ לִגְו‍ֹעַ"

רש"י:

ד"ה כל הקרב הקרב...: אין אנו יכולין להיות זהירין בכך, כולנו רשאין להכנס לחצר אהל מועד, ואחד שיקריב עצמו יותר מחברו ויכנס לתוך אהל מועד ימות.

ד"ה האם תמנו לגוע: שמא הופקרנו למיתה.

העמק דבר:

ד"ה כל הקרב הקרב: יש מפסיק בין "הקרב" "הקרב", ללמדנו דאין שתי התיבות הללו במשמעות אחת. ד"הקרב" הראשון משמעו שהוא רוצה קרבת אלוקים בדבקות ואהבה. ו"הקרב" (שני) "אל משכן ה'" משמעו, שמתקרב אל היכל ה' כדי להשיג קרבת אלוקים.
וזה צעקתם: כי מי שיעלה על רצונו להשיג דבקות ורוח הקדש, הלא אין מעצור לפניו לפרוץ גדרו ולעלות להיכל ה', כי עזה כמות אהבה.
ואמרו עוד "האם תמנו לגוע" – הרי כל איש ישראל לא נפלא ממנו להשיג באיזה שעה רצון ותשוקה לאהבת ה'...

ד"ה תמנו לגוע: פירשו המפרשים - כולנו הולכים לגוע. ואם כן היה ראוי לומר: האם תמנו לאבדה. אלא נראה דהאי לגוע משמעו כלשון "ויגוע וימת", דפירושו שגועו כוחותיו מרב שנים והיא מיתה טבעית.
וזה דבריהם: האם תמנו כלינו לגוע, היינו למות בעתו, וכולנו נמות באבידה ובמיתה חטופה.

1.

כיצד מפרש רש"י את כפל המלה "הקרב" וכיצד מפרשו בעל העמק דבר?

2.

השווה לדברי העמק דבר את דבריו לפרשתנו פרק י"ז פסוק ג':

ד"ה החטאים האלה בנפשותם: לוקחי המחתות היו באמת גדולי ישראל גם ביראת ה'. והיה מניעת הכהונה מהם – שהוא גורם לדבקות ואהבת ה' – כאש בוער בקרבם, לא לשם שררה וכבוד המדומה, כי אם להתקדש ולהשיג מעלה זו על ידי עבודה. וגם המה ידעו אשר דבר ה' אמת בפי משה ואין להרהר אחריו חס ושלום. רק הרהרו בלבם אחר רצון ה' ומסרו עצמם למסירת נפש ולמות על אהבת ה', כי עזה כמות אהבה. וכל זה מבואר במדרש שהביא רש"י ט"ז ז' ד"ה רב לכם בני לוי... שנאמר "את מחתות האנשים החטאים האלה בנפשותם..." ולכאורה אינו מבואר, מה זה תירוץ על מאתים וחמשים האיש במה שכתוב "החטאים על נפשותם"? אלא משמעות הכתוב הזה הוא כעין מה שנאמר בנזיר (במדבר ל' י"א) "מאשר חטא על הנפש" – שנצטער מיין והוא כדי להשיג מעלת רוח הקודש ולהיות קדוש לה' – וזה אינו לפי ערכו, והבחינה (=הראיה) על זה, שהרי נטמא, ואמר הכתוב דמי שצער את נפשו להשיג מעלה שאינו בר יכולת להשיגה, יקרא חוטא על נפשו. והכי נמי: המה בקשו להשיג מעלת אהבת ה' ע"י עבודה, אע"ג שידעו שלא ינקו ובודאי יקויים דבר משה וזה מיקרי "החטאים האלה בנפשותם".

מה המשותף לדברי העמק דבר בשני המקומות?

3.

מה ההבדל בין רש"י ובין בעל העמק דבר בפירוש הלמ"ד של "לגוע" ובפירוש הפועל גוע?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר