גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם המצוה

ב.

"ממחרת השבת" - שלא כמשמעו

ג.

הדגשת "אשר אני נותן"

ד.

תחילת הקציר וסופו - צדקה

פרשת אמור
שנת תשכ"ב

עומר התנופה

ויקרא פרק כג, פסוקים ט - כב

א.  בטעם המצוה

פסוק י' 

"כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וּקְצַרְתֶּם אֶת קְצִירָהּ וַהֲבֵאתֶם אֶת עֹמֶר רֵאשִׁית קְצִירְכֶם אֶל הַכֹּהֵן"

פסוק י"א

"וְהֵנִיף אֶת הָעֹמֶר לִפְנֵי ה' לִרְצֹנְכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת יְנִיפֶנּוּ הַכֹּהֵן"

ספר החינוך, מצווה ש"ב:

שנקריב ביום שני של פסח יתר על המוסף של שאר ימי הפסח כבש בן שנתו לעולה ועומר אחד של שעורים הנקרא "עומר התנופה" שנאמר "כי תבואו... והבאתם את עמר ראשית קצירכם... והניף את העמר לפני ה' ממחרת השבת"...
משרשי המצוה כדי שנתבונן מתוך מעשה החסד הגדול שעושה הקב"ה עם בריותיו לחדש להם שנה שנה תבואה למחיה, לכן ראוי לנו שנקריב לו ברוך הוא ממנה, למען נזכיר חסדו וטובו הגדול טרם נהנה ממנה...
...ונצטוינו בזה ביום שני של פסח ולא באחד בפסח, כדי שלא נערב שמחה בשמחה, כי הראשון נכון לזכור הנס הגדול שהוציאנו ברוך הוא – מעבדות לחרות ומיגון לשמחה.

ר' יצחק עראמה, עקדת יצחק, שער שבעה וששים:

...באומרו "אל הארץ אשר אני נותן לכם" כוון את מה שנאמר במקום אחר (דברים ח') "כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה... ארץ חטה ושעורה... ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם... ואכלת ושבעת וברכת. – השמר לך פן תשכח את ה'..."
שהכונה בכל זאת לומר שהארץ ההיא נתנה לסיפוק הכרחי לבד לעזור אל ההצלחה האמתית (שהוא קנין התורה). ואמר עכשו כי לסימן זה בהגיע קציר השעורים לא נהנה ממנה עד שנביא ראשיתו לפני ה', כי הוא תחילת תבואותינו, ויניף הכהן את העומר לפני ה' לרצון להם, כדי שיתבוננו בה בינה, שהכל מלפניו מוכן לפנינו לעבודתו, לא בבחינת עצמו, כמו שחשבו הפתאים.
"ממחרת השבת יניפנו" ובא בקבלה האמתית (מנחות ס"ח-ס"ו) שאינו זה שבת בראשית, והוא ענין מעולה מאד לפי הכוונה, וזה שלא ניחס שפע הטובות ההנה אל ההנהגה הטבעית אשר שבת בראשית הוא סימן אליה, כמו שאמרו הצדוקים, רק אל ההנהגה העליונה המיוחסת אל מועד הפסח כמו שקדם; ושיעשו עליה קרבן לאמר (דברי הימים א' כ"ט) "ממך הכל ומידך נתנו לך", ולהחמיר על ענין בחינה זו אמר (י"ד) "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלוקיכם", כי הוא הלמוד הראוי להקדים בלי ספק.

1.

הסבר את המילים המסומנות בקו.

2.

כיצד מסביר בעל העקדה את מחלוקת הפרושים והצדוקים בעניין "ממחרת השבת"?

(שים לב למשמעות הסמלית הניתנת בדבריו ל"שבת" בהוראת שבת בראשית – כדברי הצדוקים, לבין "שבת" בהוראת יום טוב ראשון של פסח – כפירוש הניתן לו ע"י חכמי ישראל הפרושים).

3.

מה הדמיון שרואה בעל העקדה בין פסוקינו (י'-י"א) לבין דברים ח', ז'-י"א?

4.

מה טעם מצוות קציר העומר והנפתו לפי דעת בעל העקדה, ומה ההבדל בין טעמו לבין הטעם הניתן בספר החינוך?

5.

לאיזו ממצוות התורה דומה מצוותנו לפי דעתם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר