גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

קשה אבקה של שביעית

ב.

"גר ותושב" - שאלות ברש"י

ג.

הנמכר ל"עקר"

ד.

"גאולה" - אפילו נעשה כומר

ה.

דיני גאולה מנכרי - שאלות ברש"י

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בהר
שנת תשכ"ב

בדין מוכר עצמו לגר תושב ולגוי

ויקרא פרק כה, פסוקים מז - נה

א.  קשה אבקה של שביעית

תוספתא ערכין ה' הלכה ה' קדושין כ':

אמר ר' יוסי בר' חנינא: בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית. כיצד? אדם עושה מלאכה בפירות שביעית, התחיל מוכר מטלטליו, שנאמר (כ"ה י"ד) "וכי תמכרו ממכר לעמיתך";
לא הרגיש

(רש"י:

לא שם לבו לפורענות הבא עליו לחזור בו מעבירה שבידו)

 התחיל למכור שדה אחוזתו, שנאמר (כ"ח): "כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו";
לא באת לידו

(רש"י:

לא בא בידו הרהור תשובה עד שבא לכל אלה).

עד שמכר את ביתו שנאמר (כ"ט) "ואיש כי ימכור בית מושב"...
לא באת לידו – עד שלוה ברבית, שנאמר (ל"ה) "כי ימוך אחיך ומטה ידו... אל תקח מאתו נשך ותרבית";
לא באת לידו – עד שמוכר את עצמו, שנאמר (ל"ט) "וכי ימוך אחיך ונמכר לך";
ולא לך אלא לגר, שנאמר (מ"ז) "ונמכר לגר";
ולא לגר צדק אלא לגר תושב, שנאמר (מ"ז) "ונמכר לגר תושב";
"משפחת גר" – זה נכרי;
כשהוא אומר "לעקר" – זה הנמכר ונעשה משרת לעבודה זרה עצמה.

ומקשין על דברי חז"ל אלה: למה נענש על איסור זה בעונשים רבים וקשים יותר מעל איסור אחר חמור?

וגם מה טעם ושייכות עונשים אלה לעברת איסור זה?

נסה ליישב קושייה זו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר