גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השונה בפרשת המועדים כאן

ב.

"צאן ובקר"

ג.

שמחת החג

ד.

לא נאמרה שמחה בפסח

ה.

"והיית" - הבטחה או מצוה

פרשת ראה
שנת תשכ"ב

המועדים

דברים פרק טז, פסוקים א - יז

א.  השונה בפרשת המועדים כאן

1.

השווה את פרקנו לויקרא כ"ג.

2.

הרמב"ן, מקדים לפרקנו:

ד"ה שמור את חדש האביב: מצות הרגלים מבוארת, כי כבר הזכירה. והנה בתורת כהנים הזכיר בה ענין הקרבנות "והקרבתם אשה לה'" וכאן לא יזכירם כלל, אבל יזהיר את ישראל לעלות בהם אל המקום אשר יבחר ולשמוח לפניו, כי כאשר ציוה שיביא מעשר שני לפני ה', וכן הבכור, ויאכלו שם במקום אשר יבחר ה', הוסיף לבאר כי עוד חייבין שיבואו כולם לפני ה' ויחוגו לפניו בשלשת הרגלים ולשמח בשלמים שיקריבו לפניו.
ולא הזכיר זמני חג המצות והסוכות באיזה יום יהיו, אך הזכיר חדשיהם דרך קצרה, שכבר הזכיר הכל שם.

מה הקו הבולט בפרשת המועדים כאן בהבדל מפרשת המועדים שבפרשת אמור, מלבד ההבדל שעמד עליו הרמב"ן?

3.

אברבנאל מקשה:

למה זכר אדוננו משה בכאן חג הפסח וחג השבועות וחג הסוכות, ולא זכר שאר מועדי ה', לא יום תרועה ולא יום הכפורים, וגם לא זכר מאומה מיום השבת, בהיות אלה ואלה ממועדי ה' מקראי קודש, כמו שנזכר שם בפרשה?

ענה לקושייתו!

4.

מהו הקשר שבין פרשת המועדים לבין הפרשות הקודמות לה?

5.

מה פירוש המושג "מצוה מבוארת" שהרמב"ן מרבה להשתמש בו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר