גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הנסתרות והנגלות (1)

ב.

הנסתרות והנגלות (2)

ג.

פסוקנו בתפילת יום הכיפורים

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת נצבים - וילך
שנת תשכ"ב

"הנסתרות לה' א-לוהינו"

דברים פרק כט, פסוק כח

א.  הנסתרות והנגלות (1)

פסוק כ"ח

"הַנִּסְתָּרֹת לַה' אֱ-לֹהֵינוּ וְהַנִּגְלֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ עַד עוֹלָם לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת"

רש"י:

ואם תאמרו: מה בידנו לעשות? אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד, שנאמר (י"ז) "פן יש בכם איש או אשה" ואח"כ (כ"א) "וראו את מכות הארץ ההיא", והלא אין אדם יודע טמונותיו של חברו! אין אני מעניש אתכם על הנסתרות שהן לה' א-לוהינו, והוא יפרע מאותו יחיד, אבל הנגלות לנו ולבנינו לבער הרע מקרבנו, ואם לא נעשה דין בהם, יענשו את הרבים.

רשב"ם:

ד"ה הנסתרות לה' א-לוהינו: כבר פירשתיו אצל הארורים (כ"ז ט"ו). על הנסתרות הן הברכות והקללות, שאין הדבר ליענש ביד בית דין אלא ביד הקב"ה.

ד"ה לנו ולבנינו: לעשות דיני עונשים על פי עדים.

פרק כ"ז פסוק ט"ו:

ד"ה ושם בסתר: ...וכולם עברות שרגילים להיות בסתר הם, כמו שמפרש בכולם, חוץ משנים, שרגילים להיות פעמים בגלוי ופעמים בסתר, והן עבודה זרה ומכה רעהו, ולכן פירש בשניהם 'בסתר', שעל עברות שבגלוי לא באו לקלל, כי בית דין יענשוהו על הגלויות, כמו שכתוב בסוף כל הקללות (כ"ט כ"ח) "הנסתרות לה' א-לוהינו", הוא יקח נקמה מן הנסתרות, שהרי נתקללו בשם הקב"ה, אבל הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת, מלקות, סקילה, שריפה, הרג, חנק.

ראב"ע:

ד"ה הנסתרות: הטעם, מי שיעבוד עבודה זרה  בסתר – לה' א-לוהינו, והטעם כי משפטו ביד השם והוא יפרע ממנו; ואם היתה בגלוי - חיוב לנו ולבנינו לעשות ככתוב בתורה.
ויש אומרים כי הנסתרות והנגלות הם לה', ואין לנו כי אם לעשות דברי התורה; וזה הפירוש בלא ראש ורגל. ומה טעם יש להזכיר כן במקום הזה?

רמב"ן:

ד"ה הנסתרות לה' א-לוהינו: על דעת המפרשים כי ה' א-לוהינו לו לעשות משפט בעובדי עבודה זרה בסתר, כי כל התעלומות גלויות לפניו, והנגלות עלינו ועל בנינו לעשות להם את כל דברי התורה הזאת, להכות עובדי עבודה זרה כדין התורה, וגם כפי המדרש כן הוא.
ועל דעתי בדרך הפשט, כי הנסתרות הם החטאים הנסתרים מן העושים אותם, כמו (תהלים י"ט) "שגיאות מי יבין, מנסתרות נקני". יאמר: הנסתרות לה' לבדו הם, אין לנו בהם עון אשר חטא, אבל הנגלות, שהם הזדונות, לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת חוקת עולם, שכך קיבלנו על אשר ישנו פה ועל אשר איננו פה לדורות עולם; ולפי שהביא באלה לעשות כל המצוות, הוציא מן החרם העושה בשגגה, שלא יתקלל באלה הזאת.

1.

מה ראה רש"י להסביר את פסוקנו כתשובה לשאלת ישראל, ומה אילצו להוסיף כאן את שאלת ישראל ("ואם תאמרו: מה בידנו לעשות...") שאין לה אחיזה בפסוקנו?

2.

למי מן המפרשים המובאים לעיל מתכוון הרמב"ן בראשית דבריו ("ועל דעת המפרשים")?

3.

מה ראה הרשב"ם לפרש את פסוקנו לעיל בפרק כ"ז?

4.

מה כוונת ראב"ע בביקורתו וזה פירוש "בלא ראש ורגל"?

5.

מה בין פירוש רש"י לפירוש הרמב"ן ("ועל דעתי")?

6.

היכן מצינו בתורה "שהביא באלה לעשות כל המצות"?

7.

מה הן "הנסתרות" ו"הנגלות" לדעת כל אחד מן הפרשנים הנ"ל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר