גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בהסברת הבדלי הנוסחאות

ב.

פירוש פסוקים כ"א-כ"ג

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת האזינו
שנת תשכ"ב

הפטרה

שמואל א פרק כב, פסוקים כא - כג

א.  בהסברת הבדלי הנוסחאות

רד"ק, מקדים לפרקנו:

וכתובה שירה זו בספר תהלים ומתחלפת במקומות ובמלים והענין אחד.

רד"ק, בתהלים י"ח א':

וזאת השירה כתובה בספר שמואל אלא שמתחלפת בכמה מקומות במילות, והענין אחד. וזאת השירה חיבר אותה בסוף ימיו כשהניח ה' לו מכל אויביו.

אברבנאל, בהקדמה לשירה בשמואל:

...ודעתי נוטה שהשירה הזאת דוד חברה בבחרותו בהיותו בתוך צרותיו ועשאה כוללת לכל הצרות, כדי שבכל פעם ופעם שהיה הקב"ה מצילו מכל צרה היה משורר השירה הזאת, והיתה אם כן שגורה בפיו כדי להודות להשם על כל תשועה שעשה עמו; וזהו אמרו 'וידבר...' רוצה לומר שבכל יום ויום שהיה מציל אותו ה'... היה דוד משורר את השירה הזאת.
...ואין ספק שהשירה הזאת כתבה דוד בספר תהלים עם שאר המזמורים ושבאו בה חילופים ממה שאמר כאן במילות, באותיות, במאמרים, וראוי שנשתדל לתת בזה הסיבה וטעם מספיק...
ואשר אחשבהו אני בזה הוא, שספר תהלים חיברו דוד בסוף ימיו להנהגת המתבודד ולסדר לפניו התפילות והתחנונים אשר יתפלל כל אדם בעת צרותיו, והביא המזמורים אשר אמרם בימים הראשונים על צרותיו, כדי שבהם יתפלל המתבודד בבוא עליו צרה דומה למה שבאה על דוד, ואם יהיה נרדף מאויביו, יאמר (מזמור ג') "לדוד בברחו מפני אבשלום", ואם יארבו לדמו יאמר (נ"ד) "בבא הזיפים"... ואם יבקש על תלמוד תורה יאמר האלפא ביתא שירחיב לבו בתלמוד תורה (קי"ט)... וכן כולם כתבם וקבצם בספרו לזה התכלית, לתת למתבודדים סידור דברים ודברי תחנונים להתפלל בהם לה'...
והנה השירה הזאת שהיתה נהוגה בפי דוד לאמרה על תשועותיו, ראה לכתבה בספר תהלים... וכאשר העתיקה וכתבה ראה לשנות בה דברים ממה שהיה אומר בה בזמן התשועות, אם לתיקון דבר ואם לביאור הכוונה, כי בראשונה היתה מיוחדת לו בינו למקום והוא הא-ל יתברך היה מבין כוונתו, אבל כאשר רצה לכתוב אותה על ספר לתתו בפי המתבודדים, הוצרך לפרש דברים כדי שלא יטעו בהבנתם, כי אין ראוי שנחשוב שבאו חילופים גדולים או קטנים, אם לא לסיבת מה.
והנה לכל שינוי ענין ולקיומו סיבה, כמו שאמר החוקר. ואני חיפשתי בשירה בשני המקומות האלה ומצאתי בה שבעים וארבעה חלופים, ובביאור הפסוקים כאן אזכרם אחד לאחד ואתן כפי דעתי הסיבה באותו חילוף, כפי הכוונות שזכרתי.

אברבנאל, בסוף פרקנו:

הנה התבארנו בזה שבעים וארבעה מיני החלופים שמצאתי בדברי השירה הזאת ממה שבא בכאן למה שבא בספר תהלים, וסימנם (תהלים ע"ג מ"ז) "עד אבוא אל מקדשי א-ל אבינה". וממה שפירשתי בהם תדע שבכולם היה התיקון והביאור האמתי, כפי מה שנכתבה השירה בספר תהלים, כי היו הדברים כאשר נכתבו יותר נחקרים ונשרשים מהנאמרים בעל פה כמו שהיתה השירה הזאת.

מ"צ סגל, ספרי שמואל (ירושלים תשט"ז), בהקדמה לפרקנו:

כל דברי השירה מתאימים יפה לדוד ומאורעות מלכותו. החלק הראשון של השירה מתפרש יפה על מצוקת דוד בראשית המלחמה עם הפלשתים... החלק השני מתפרש יפה על נצחונותיו הגדולים המסופרים בשמואל ב' פרק ח' ו'-י"א... דברים אלה אינם נאותים בפי שום מלך או משורר בישראל אלא רק בפי דוד. ויש בשירה גם רמז למרידות בישראל נגד דוד... לפיכך בטלה ומבוטלת היא שיטת השוללים את השירה מדוד... יש שינויים בין ספרנו לספר תהלים וכבר נמנו במסכת סופרים פרק ד': הנוסחה שבספרנו היא בכללותה יותר קדומה.

1.

מהו ההבדל העקרוני בין רד"ק לאברבנאל בהסברת הבדלי הנוסחאות?

2.

התוכל להביא דוגמה לכלל שבדברי אברבנאל שהשינויים באו "לתיקון דבר או לביאור דבר", וכן דוגמאות למה שאומר סגל (וכן רוב החוקרים) שהנוסחה בשמואל יותר קדומה?

3.

אברבנאל, מפרש את ההבדל שבין שמות לתהלים בפסוק כ"ט:

ואין ראוי שנפרש שהא-ל יתברך היה "הנר", כי אם שהיה מאיר נרו של דוד שהוא הנפש כמו שאמר (משלי כ') "נר ה' נשמת אדם"...

א. 

התוכל לפרש עוד שינוי בכיוון זה שהלך בו אברבנאל כאן?

ב. 

התוכל לפרש שינוי זה בדרך אחרת?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר