גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

השוואה בין חטאת לאשם

ג.

"...בערכך לאשם..." - שאלות ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויקרא
שנת תשי"ז

אשם תלוי

ויקרא פרק ה, פסוקים ז - ט

א.  שאלה כללית

רמב"ן, פרק ד' פסוק ג' (ודבריו מעין הקדמה לפרקים ד'-ה'):

וטעם הקרבנות על הנפש השוגגת, מפני שכל העוונות יולידו גנאי בנפש, והם מום בה, ולא תזכה להקביל פני יוצרה, רק בהיותה טהורה מכל חטא, ולולא זה היו טפשי העולם זוכים לבוא לפניו. ולכן הנפש השוגגת תקריב קרבן, שתזכה לקרבה אל האלוהים אשר נתנהּ, ובעבור זה גם כן הזכיר "נפש".

ר' דוד הופמן,ויקרא (חלק א: קכ"ד):

אף חטא שנעשה בשגגה הרי הוא חטא. ובזה שונה הביטוי "חטא" משאר הביטויים לציון מעשי עבירה ("פשע", "עוון"), שבאחרונים משתמשים רק לציון עבירות שבמזיד, ואילו הראשון חל גם על עבירות שבשגגה. לפי קבלת חכמינו יש שני סוגים של שוגג: (א) שוגג ביחס אל החוק או תוכן החוק, "שוגג בלאו או בכרת", כלומר: לא ידע שמעשה זה אסור או שאסור בכרת; (ב) שוגג ביחס אל המעשה, כלומר הוא ידע על האיסור, אך נעלם ממנו כי במעשהו זה עבר על החוק. (למשל: הוא עושה מלאכה בשבת, ושכח שאותו יום שבת, או שהוא אוכל חלב, וחושב שהוא שומן.) אף השוגג זקוק לכפרה, משום שלא היה נזהר ונשמר כראוי. עם ישראל נצטוה (ויקרא י"ח ל') "ושמרתם את משמרתי" (בראשית י"ח) "ושמרו דרך ה'", להישמר ולהיזהר שלא להחטיא את דרך ה'. על כל אחד לפלס את מעגלותיו ולכוננם כך, שיימצא תמיד בדרך ה', ולכן כלל הוא בתורה, שגם השוגג זקוק לכפרה. (לא כן מי שעבר עבירה שלא ברצונו מתוך אונס, הוא פטור מכל קרבן. "אונס רחמנא פטריה").

1.

מהי השאלה הגדולה שאותה רצו שניהם ליישב?

2.

מהו ההבדל העקרוני שבין שתי הדעות הנ"ל?

3.

האין דעת הרמב"ן הנ"ל עומדת בסתירה לדברים י"ז ח'-י"ב?

ועיין גיליון שופטים תשי"א שאלה ב' ודברי הר"ן שם!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר