גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מדוע לא הוזכר הייעוד הרוחני?

ב.

שאלה כללית (המשך)

ג.

שאלה כללית (המשך)

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בחקותי
שנת תשי"ז

הייעודים הגשמיים

ויקרא פרק כז

חלק מחומר גיליון זה כבר הופיע בגיליונות בחקותי תש"ד ותש"ו. על פי הגיליונות ההם עובד הפרק "ייעודן של הברכות והקללות" לפרשת בחקותי בספר "בינה במקרא" להרב יששכר יעקבסון, תל-אביב תשי"ג, ונתווסף שם עוד חומר. עיין שם!

א.  מדוע לא הוזכר הייעוד הרוחני?

לפרשה זו רבו המקשים קושיה:

ר' יוסף אלבו, בספר העיקרים, מאמר ד' פרק ל"ט:

הספק אשר לא סרו הראשונים והאחרונים מלספק בו והוא: למה לא נזכר בתורה הייעוד הרוחני בפירוש, כמו שנזכרו הייעודים הגשמיים?... והיותר קשה בכל זה הוא: כי אחר שלא הזכיר הייעודים הרוחניים, שהם עיקר השכר, למה הזכיר הייעודים הגשמיים, שאינם עיקר השכר?

ובדומה לזה שואל ר' יצחק עראמה, בספרו עקדת יצחק, פרשת בחקותי:

בעלי הדתות המאמינים בשכר ועונש מאת ה' לעושי רצונו ומכעיסיו ישיגו על תורתנו: אחר שהשכר הרוחני הוא העיקר המכוון מהתורה, איך שתקה התורה ממנו וייעדה השכר הגופיי הכלה ואובד, ושמתהו לתכלית לאנשים במעשים התוריים?

וזו תשובת ראב"ע, דברים ל"ג ל"ט:

ד"ה אני אמית ואחיה: ורבים אומרים, כי מזה הפסוק נלמד חיי העולם הבא, והעד, שאמר בתחילה "אמית" ואחר כך "אחיה" וכן (שמואל א' ב') "ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל"... (ומביא עוד כמה פסוקים הרומזים לחיי עולם הבא)... ולפי דעתי, שהתורה ניתנה לכל, לא לאחד לבדו, ודבר עולם הבא לא יבינוֹ אחד מני אלף, כי עמוק הוא.

ר' יוסף אלבו, ספר העיקרים ד' ל"ט, אחרי הביאו דעת ראב"ע:

...וזה אינו מספיק כלל, שהרחקת הגשמיות ומציאות שכל נבדל מחומר הוא דבר בלתי מושג בחוש ואף על פי כן לא נמנעה התורה מלכתוב (דברים ד') "כי לא ראיתם כל תמונה", "לא תעשה לך פסל" וכיוצא בזה, להרחיק הגשמיות ותאריו מהבורא, ואף על פי שכתבה במקום אחד (שמות כ"ד) "ויחזו את האלוקים" שהוא דבר שפשוטו טעות גמורה, סמכה בזה על המשכילים. ואם כן היה לו לכתוב זה (=הישארות הנפש ושכר עולם הבא) גם כן ויובן לכל אחד כפי מדרגתו והשגתו.

1.

מהי תשובת ראב"ע לקושיה שהעמדנוה בראש הגיליון?

2.

מהי חולשת תשובתו, לדעת ר' יוסף אלבו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר