גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"אלה תולדות נח"

ב.

"בדורותיו"- לשבח או לגנאי?

ג.

"בדורותיו"- לשבח או לגנאי? המשך - שאלות ברש"י

ד.

ההבדל בין נח לאברהם

ה.

"חמס" - שאלות ברש"י

ו.

"קץ כל בשר...כי..." - שאלות ברש"י

ז.

הגזל- גדול שבחטאים

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת נח
שנת תשי"ח

"אלה תולדות נח"

בראשית פרק ו, פסוקים ט - יג

לפסוק ראשון בפרשתנו עיין גם גיליון נח תשי"ז, שאלה ב.

א.  "אלה תולדות נח"

רש"י:

ד"ה אלה תולדות נח נח איש צדיק: הואיל והזכירו סיפר בשבחו, שנאמר (משלי י') "זכר צדיק לברכה".
דבר אחר: לימדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים.

רד"ק:

אלה תולדות נח: "תולדות" פירושו הקורות שקרוהו בדבר המבול ואחריו, וכן (בראשית ל"ז) "אלה תולדות יעקב", כי הקורות הם תולדות הימים, וכן אמר (משלי כ"ז) "כי לא תדע מה ילד יום".

1.

מה קשה לרש"י?

2.

מה ההבדל העקרוני בין שני פירושיו של רש"י?

3.

העתק את פסוקנו פעמיים, וסמנו בסימני פסוק בהתאם לכל אחד מפירושי רש"י.

4.

לפי הכלל, שאין רש"י מביא שני פירושים אלא אם כן לא נחה דעתו אף באחד מהם – מהי חולשת כל אחד משני פירושיו?

5.

המהר"ל מפרג, בספרו גור אריה על רש"י מקשה על סגנונו של רש"י בפירושו השני:

למה אמר "עיקר תולדותיהם של צדיקים" ולא אמר: "לימדך שתולדותיהם של צדיקים מעשים טובים"?

(וכן כתוב במקורו תנחומא נח ב':

"תולדותיו של אדם אלו מעשים טובים"

ולא נאמר שם "עיקר תולדותיו").

ענה לקושייתו !

6.

האם מסכים רד"ק בפירושו למילת "תולדות" עם אחד משני פירושי רש"י או בחר לו דרך אחרת?

7.

כיצד מיושב הקושי שעמד בפני רש"י (שאלה 1) לפי דברי הרד"ק?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר