גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

מדוע יושב עד מות הכהן הגדול?

פרשת מסעי
שנת תשי"ז

ערי מקלט

במדבר פרק לה

גיליון זה הוא המשכו של גיליון מטות-מסעי תשט"ו שעסק בטעמי עיר המקלט בכללה.

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק י"א

ד"ה והקריתם: אין הקריה אלא לשון הזמנה, וכן הוא אומר (בראשית כ"ז כ'): "וכי הקרה ה' אלוקיך לפני".

 

למה לא פירש רש"י מילה זו עם הופעתה לראשונה בספר בראשית כ"ד י"ב:

"הַקְרֵה נָא לְפָנַי הַיּוֹם"?

2) פסוק כ"ג

ד"ה בכל אבן אשר ימות בה: הכהו.

מה קשה לו?

3) פסוק כ"ז

ד"ה אין לו דם: הרי הוא כהורג את המת, שאין לו דם.

 

א.

מה קשה לו?

ב. 

השווה דבריו לראב"ע, שמות כ"ב א':

ד"ה אין לו דמים: אין על הורגו שפיכות דמים.

מדוע לא פירשו רש"י כך, שהוא נראה קרוב יותר לפשוטו של מקרא?

ג. 

השווה דברי רש"י, כאן לדבריו שמות כ"ב א' שם:

אין זו רציחה, הרי הוא כמת מעיקרו. כאן לימדתך תורה: אם בא להרגך השכם להרגו, וזה להרגך בא, שהרי יודע הוא שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלין ממונו בפניו ושותק – לפיכך על מנת כן בא, שאם יעמוד בעל הממון כנגדו – יהרגנו.

- למי מוסבת מילת "לו" לדעת רש"י שם וכאן?

- למה אין רש"י מסתפק בפירושו לפסוק ההוא בשמות, מה ראה צורך לשוב לפרשו במקומנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר