גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מדברי המדרש

ב.

שאלות בדברי ספורנו

פרשת תולדות
שנת תשי"ח

ברכת יצחק ליעקב

בראשית פרק כז, פסוקים כח - כט

א.  מדברי המדרש

1.

בראשית רבה ס"ו:

ר' אחא אמר: וייתן לך אלהותא. אימתי? - לכשתצטרך לה. הדא הוא דכתיב: "ויאמר: ה' אלוהים זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלוהים" (שופטים ט"ז כ"ח). אמר לפניו: ריבון העולמים! הוי זוכר לי אותה הברכה שבירכני אבא: "וייתן לך אלוהותא".

א.

פרש את דברי המדרש האלה!

ב.

מה הפליאה הסגנונית שבפסוקנו ושבשופטים ט"ז כ"ח, שבה נאחז?

ג.

כיצד מפרש הוא את פסוקנו מבחינה תחבירית בניגוד לפשט?

2.

תנחומא ישן תולדות י"ד:

"ויתן לך האלוהים" מהו "האלוהים"? בדין. אם היה ראוי לך - ייתן לך, ואם לאו - לא ייתן לך. אבל לעשו לא אמר כך. אלא "משמני הארץ יהיה מושבך", בין צדיק ובין רשע - ייתן לך. למה? אלא כך אמר יצחק: עשו רשע הוא, ויעקב הצדיק, אפילו עושה מצווה ומתייסר, אינו קורא תגר אחר מדת הדין, אבל הרשע אם עושה מצווה אחת או התפלל ואינו נענה, הוא מתחיל לומר: "כשם שהתפללתי לפני עבודה זרה, ולא מצאתי ממש, אף לפני הקדוש ברוך הוא התפללתי, ולא מצאתי ממש". וכן שלמה אמר כשבנה בית המקדש...
הוי לעשו הוא אומר: "הנה משמני הארץ יהיה מושבך" למה? - מפני שהוא מחוסר אמונה, אבל ליעקב, שהוא בעל אמונה וצדיק אמר "וייתן לך אלוהים" – בדין.

א.

עיין במלכים א' פרק ח' דברי שלמה בחנוכת בית המקדש.

מהו הפסוק שעליו ירמוז המדרש כאן?

ב. 

ומקשה בעל ספר הזכרון:

"איך למד שלמה ממנו, והלא כוונת יצחק כלפי עשו הייתה?!"

יישב קושייתו!

ג.

על איזו פליאה בסגנון הכתוב בנוי מדרש זה?

3.

בראשית רבה ס"ו (כ"ט):

"אורריך ארור ומברכיך ברוך" ולהלן הוא אומר (במדבר כ"ד ט') "מברכיך ברוך ואורריך ארור"? אלא בלעם על ידי שהוא שונא – פותח בברכה וחותם בקללה, אבל יצחק על ידי שהוא אוהב פותח בקללה וחותם בברכה, אמר ר' יצחק בר חיא: הרשעים על ידי שתחילתן שלווה וסופם יסורים פותחין בברכה וחותמין בקללה, אבל הצדיקים – על ידי שתחילתן יסורים וסופן שלווה פותחין בקללה ומשלימין בברכה.

ומקשין: והלא באברהם הוא אומר: "ואברכה מברכיך ומקללך אאור" (בראשית י"ב ג').

יישב קושיה זו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר