גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

טעם "בל תשחית"

ב.

הרחבה לאיסור השחתה

ג.

"כי ממנו תאכל" - מצוות עשה

ד.

"כי האדם עץ השדה"

ה.

"כי האדם עץ השדה" - העמק דבר

ו.

"תשחית, תכרות"

פרשת שופטים
שנת תשכ"ח

בל תשחית

דברים פרק כ, פסוקים יט - כ

א.  טעם "בל תשחית"

ספר החינוך:

מצות לא תעשה תקכ"ט: שנמנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר, כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר: "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות" וכמו כן נכנס תחת זה הלאו שלא לעשות שום הפסד, כגון לשרוף או לקרוע בגד, או לשבור כלי לבטלה וכל ענינים אלה וכל כיוצא שיהיה בם השחתה, ואמרו ז"ל תמיד בגמרא: "והא קעבר משום 'בל תשחית'!"
שורש המצוה ידוע, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו ומתוך כך תדבק בנו הטובה ונרחיק מכל דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי המעשה, אוהבים השלום ושמחים בטוב הבריות, ומקרבין אותם לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגיר של חרדל בעולם, ויצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיראו, ואם יוכלו להציל, יצילו כל דבר מהשחית בכל כוחם; לא כן הרשעים אחיהם של מזיקין, שמחים בהשחתת העולם, והם משחיתים את עצמם. במדה שאדם מודד גם מודדין לו, כלומר: בה הוא נדבק לעולם, וכענין שכתוב "שמח לאיד לא ינקה". והחפץ בטוב ושמח בו – נפשו בטוב תלין לעולם. זה ידוע ומפורסם.

רשב"ם:

ד"ה כי תצור אל עיר ימים רבים: ותצטרך לחתוך אילנות, לבנות כרים, דיק וסוללות.

ד"ה כי ממנו תאכל: שהרי צריכים לך למאכל, לאחר שתתפוש העיר ותהיה שלך.

מה בין שניהם בפירוש טעם המצוה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר