גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בני קהת

ב.

"ראית הכלים"

ג.

"אל תכריתו את משפחות הקהתי"

פרשת במדבר
שנת תשי"ח

בני קהת

במדבר פרק ד, פסוקים א - כ

הערה: בפסוקים י"ז-כ' של פרקנו עסק במיוחד גיליון במדבר תשי"ד.
עיין שם וצרפהו לשאלות גיליון זה.

א.  בני קהת

פסוקים י"ח-כ'

"אַל תַּכְרִיתוּ אֶת שֵׁבֶט מִשְׁפְּחֹת הַקְּהָתִי מִתּוֹךְ הַלְוִיִּם וְזֹאת עֲשׂוּ לָהֶם וְחָיוּ וְלֹא יָמֻתוּ בְּגִשְׁתָּם אֶת קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים אַהֲרֹן וּבָנָיו יָבֹאוּ וְשָׂמוּ אוֹתָם אִישׁ אִישׁ עַל עֲבֹדָתוֹ וְאֶל מַשָּׂאוֹ וְלֹא יָבֹאוּ לִרְאוֹת כְּבַלַּע אֶת הַקֹּדֶשׁ וָמֵתוּ"

במדבר רבה ה':

... שאמר ר' אלעזר בן פדת בשם ר' יוסי בן זמרא:
(מרב קדושתו של ארון היו ניזוקין) והיו כל אחד ואחד רצין ( = מן הארון), זה נוטל את השולחן, וזה נוטל את המנורה, וזה נוטל את המזבחות, ובורחים מן הארון, מפני שהיה מזיקן. והיה הארון כאילו מתבזה, והיה הקדוש ברוך הוא כועס עליהם... אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרן: עשו להם תקנה לבני קהת, כדי שלא ייכרתו, שלא יהיו מניחין הארון ובורחין. "אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי", אלא יבוא אהרן ובניו "ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל משאו", כדי שלא יוכלו להתחלף מעבודה לעבודה וממשא למשא...
ר' שמואל בר נחמן אמר:
חס ושלום לא היו בני קהת מניחין את הארון ורצין לשולחן ומנורה, אלא היו נותנים את נפשם על הארון. ואם כן למה היה מזהיר עליהם "אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי"? אלא מפני שהיו יודעין שכל מי שטוען הארון - שכרו מרובה, והיו מניחין את השולחן והמנורה והמזבחות, וכולן רצין לארון ליטול שכר, ומתוך כך היה זה מריב ואומר: "אני טוען כאן", וזה מריב ואומר: "אני טוען כאן", ומתוך כך היו נוהגין בקלות ראש (בשאר כלים)... אמר האלוקים למשה: עשה להם תקנה, כדי שלא יתכלו מן העולם... אלא יסדרו אותם על עבודתם ועל משאם, שלא יריבו זה עם זה. עשה להם משה תקנה, אלא שהיו מריבין זה כנגד זה, זה אומר: "אני טוען בארון" וזה אומר: "לאו, אלא אני טוען", ולא היה יודע אחד מהו קבוע לו ומה משאו. אמר הקדוש ברוך הוא: "והיו אהרן ובניו נכנסין ונותנין לכל אחד ואחד טעונו, שנאמר: "אהרן ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל משאו".

1.

כיצד מפרש המדרש – לפי דעות שני החכמים – את המילה "תכריתו"?

2.

החכמים הנ"ל רואים שתי סכנות שונות האורבות לבני קהת, אם לא יהא הסדר קבוע לעבודתם.

אלו הן הסכנות? (במה עלולים הם להיכשל? מה מסומל בהן?)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר