גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"לא תראה... והתעלמת"

ב.

"עד דרוש אחיך"

ג.

"והשבותו לו" - שאלות ברש"י

ד.

"והתעלמת" - "להתעלם"

ה.

בפירוש המילה "תוכל"

פרשת כי תצא
שנת תשכ"ח

השבת אבידה

דברים פרק כב, פסוקים א - ג

א.  "לא תראה... והתעלמת"

פסוק א'

"לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ... וְהִתְעַלַּמְתָּ"

ספרי מ"ה:

פעמים שאתה מתעלם – ופעמים שאי אתה מתעלם – כיצד? (=מה הם המקרים שבהם מותר להתעלם?)
היה כהן והיא (האבדה) בבית הקברות או שהיה זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה שלו מרובה משל חברו – פטור. לכן נאמר "והתעלמת" – פעמים שאתה מתעלם.

רש"י:

ד"ה לא תראה והתעלמת: לא תראה אותו שתתעלם ממנו – זהו פשוטו. ורבותינו אמרו (בבא מציעא ל') פעמים שאתה מתעלם (ופעמים שאי אתה מתעלם. ועיין לעיל בדברי הספרי).

באר יצחק, על רש"י:

מנהג הלשון לסמוך מילת האזהרה לפועל הראשון לקישוט הלשון ותיקונו, אם פועל הראשון הוא תנאי ואזהרה של פועל שני, כמו במשפט הבא בפסוק שלפנינו שאין המצוה לחזור אחרי אבדת חברו, אם אינו יודע היכן היא; אבל המצוה שבראותו אבדת חברו להשתדל להשיבה אליו... והיה יכול לומר: "כי תראה את שור אחיך או שיו נדחים – לא תתעלם מהם". אבל מנהג הלשון לסמוך מילת האזהרה לפועל הראשון לפעמים לתפארת.

1.

הסבר את המילים המסומנות בקו בדברי הספרי.

2.

בעל באר יצחק מסביר שמנהג הלשון הוא לכתוב כפי שכתוב בפסוקנו. התוכל להביא עוד דוגמאות ל"מנהג הלשון" הזה?

3.

ומקשים על רש"י: אם מנהג הלשון לדבר כן – מה ראה רש"י להביא גם מדרש חכמינו ולא הסתפק בפירוש הכתוב לפשוטו, והלא אין מדרכו להביא מדרשי חז"ל אלא אם כן לא מצא קורת רוח בפירוש לפי פשוטו בלבד!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר