גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

המגפה

ב.

הקטורת

ג.

שאלות בדברי ראב"ע

ד.

"אתם המיתם"- תרגום אונקלוס

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת קרח
שנת תשי"ח

תלונת העם והמגפה

במדבר פרק יז, פסוקים ו - טז

א.  המגפה

ר' יצחק עראמה, מקשה לפרשה זו:

א. למה נאמר (י"ב) "וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף", והלא קודם שבא לשם נאמר (י"א) "החל הנגף"?
ב. אחר שאמר (י"ג) "ויעמוד בין המתים ובין החיים ותיעצר המגפה", למה חזר ואמר "וישב אהרן אל משה והמגפה נעצרה" (ט"ו)?
ג. מה עמידה עמד בין המתים ובין החיים, ומה שיבה זו ששב פתח אוהל מועד?

בתשובה לשאלות אלה הוא עונה:

אומר אני, כששמע משה מפי הגבורה (י') "הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע", שהכוונה היא שהוא משלח בהם חצי מות ועוצר בהם (במשה ובאהרן), שלא יתפללו עליהם, וכי ראה כי יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף, ראה להשתדל בהצלתם באופן מה... והוא אומרו "קח את המחתה ותן עליה אש ושים קטרת..." "ויקח אהרן כאשר דיבר משה", אמנם כאשר בא בזה האופן אל תוך הקהל, לא נעצרה המגפה כמו שחשב, אדרבא פרץ המשחית בהם בשיעור שייראה כאילו אז החלה מגפה עצומה מהראשונה.
והיה זה לפי שאין מרצון ה' יתברך שישתמשו במסורת ההיא (=קטורת) וכיוצא בו, בעת שיהיו ישראל חוטאין, אלא שישאו עונשם וייכנע ליבם הערל להורות לפניו, כי הוא המוחץ והרופא כמו שאמר (דברים ל"ב) "אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא", וההינצל על דרך זו (= על ידי הקטורת) תועבה היא.
והנה כשראה אהרן כך, התבונן בעניין... ושם ליבו לכפר עליהם בהישירם אל החרטה ואל התשובה הנכונה והוא אומרו (י"ב) "ויתן את הקטורת ויכפר על העם" – ירצה לומר: נתן את הקטורת לאיש אחר או למקום מה, כמו (שמות כ"ה) "ואל הארון תיתן את העדות".
אמנם הכפרה אשר עשה היה "ויעמוד בין המתים ובין החיים... וישב אל משה אל אוהל מועד", כי העניין הראשון הוא לעורר אותם אל החרטה ואל החרדה על חטאם, בעמוד אדם על עצמו והתבוננו בין המתים והחיים, וכמו שאמר קהלת: "והחי יתן אל לבו" - דברים של מיתה, ואמרו (אבות ג') "הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עברה: דע מאין באת ולאן אתה הולך"... ואמר הכתוב שהספיקה העמידה הזאת להם, שהתחילה להיעצר המגפה.
אמנם כששב אהרן אל משה אל אוהל מועד, אשר משם תצא תורה ומצוות, הנה אז כבר יושלמו בשני עניינים, אשר כללם פסוק אחד: "סור מרע ועשה טוב" (תהילים ל"ד) שאמר ראשונה "מי האיש החפץ חיים" ועם זה נעצרה המגפה לגמרי.
זה ראיתי ונתון אל ליבי בעניין הזה, ואמרתי אך טוב הוא לפי עיונו ודבר ממוצע בין הפשט ובין הדרש.

1.

התוכל להסביר, למה יראה בעל העקדה את פירושו כדבר "שבין הפשט ובין הדרש"?

2.

כיצד עונה הוא לשאלתו הראשונה?

3.

התוכל לענות לשתי שאלותיו הראשונות בדרך הפשט?

4.

מה אילצו לפרש את פרשתנו בדרך זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר