גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"...הנותרים"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

חילוקי הדעות בין משה ואהרן

פרשת שמיני
שנת תשי"ח

אהרן ובניו הנותרים

ויקרא פרק י, פסוקים טז - כ

הערה: להבנת הפרשה הזו יוקדמו דברי ר' נפתלי הירץ ויזל, בביאור:

דברי הפרשה סתומים... ולפרש במה נחלקו משה ואהרן לפני משמעות הכתוב ייראה בעיני כי שעיר החטאת בין שיתפרש על שעיר חטאת המפורש בעניין למעלה (ט' ג') "קחו שעיר עזים לחטאת", או על שעיר ראש חדש – הכל עניין אחד, כי ה' ציוה למשה שיאמר לאהרן ולבניו שיאכלו נותרת המנחה וחזה ושוק של שלמי העם (י' י"ב – י"ד), ולא ציוהו על אכילת החטאת וכן משה ציוה לבד על אכילת מנחה, וחזה ושוק ולא דיבר כלום מאכילת חטאת, וסבור משה, לפי שהמנחה והשלמים אינן לכפר, הוצרך ה' לצוותו שיאכלוהו אוננין, אבל החטאת שבא לכפר על עוון העדה, וצריכין הכהנים לאכול בשרו ובעלים מתכפרים, לא היה צריך לצוותו על אכילתו, וכל שכן הוא, כי כבר הגיד להם דיני החטאת בפרשת צו, וידעו שבשר חטאת חיצונה נאכל לכהנים בעזרה, לכן כשדרש עליו והגידו לו ששרפוהו - קצף, שהיה להם לאכלו.

א.  "...הנותרים"

פסוק ט"ז

"וַיִּקְצֹף עַל אֶלְעָזָר וְעַל אִיתָמָר בְּנֵי אַהֲרֹן הַנּוֹתָרִם"

אלשיך:

קצף על בניו הנותרים, להיותם כאודים מוצלים מאש, היה ראוי להם להיזהר בל ייכשלו בעניין עבודה כאחיהם, כי כאשר נכוה האדם מאש, ראוי לו להיזהר ביותר.

מה הפליאה בסגנון פסוקנו שאותה רצה ליישב?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר