גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לנדרו של יעקב

ב.

ההבטחה והנדר

ג.

"בשלום", "לשלום"

ד.

"והיה ה' לי לאלוהים"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויצא
שנת תשי"ט

הבטחת ה' ונדרו של יעקב

בראשית פרק כח, פסוקים יד - כב

א.  לנדרו של יעקב

החוקר Benno Jakob (בנו יעקב) בירחון Der morgen משנת 1928 במאמרו Der Arbeiter עמוד 241, מתפלמס עם מפרשים מסויימים מבני אומות העולם:

רק רצון רע שהביא אותם (את הפרשנים הללו) לראות ביעקב את המטריאליסט המנהל משא ומתן של מקח וממכר עם אלוהיו, כסוחר זריז. איזה סוחר זריז הוא זה הנודר: תן לי מאה ואתן לך עשרה?

1.

הסבר במה נבדל הנדר הזה (וכן נדר חנה הדומה לו) ממקח וממכר, מסחר חליפין וכדומה?

אברבנאל, מקשה על נדר יעקב:

איך נעשה יעקב בזה עובד על מנת לקבל פרס במאמרו: "אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני... ונתן לי" כך וכך – אז יהיה לי לאלוקים; מכלל שאם לא יעשה לו כל זה, לא יהיה לו לאלוקים ולא יעבדהו?! ולא עשה אברהם זקנו כן, אבל נתנסה כמה פעמים ועמד בהם.

2.

א. 

הסבר, במה נבדלת שאלה זו מן השאלה הראשונה?

ב. 

מה עונים לשאלה זו שני החכמים במדרש המובא בזה:

בראשית רבה פרשה ע':

ר' אייבו ור' יונתן: חד אמר:
מסורסת היא הפרשה (היינו הדברים קרו שלא כפי הסדר שנכתבו תחילה התפלל "אם יהיה ה' עמדי" ואח"כ באו דברי ה' בחלומו "והנה אנכי עמך") וחד אמר: על הסדר נאמרה.
מאן דאמר: מסורסת היא שכבר הבטיחו הקב"ה "והנה אנכי עמך" והוא אומר "אם יהיה ה' עמדי" – אתמהה?
מאן דאמר, על הסדר נאמרה – מה מקיים "אם יהיה אלוהים עמדי"? אלא כך אמר יעקב: אם יתקיימו לי התנאים שאמר לי להיות עמדי. ולשמרני – אני מקיים את נדרי.

(שים לב: מהי חולשתה של תשובה ראשונה, ובמה בכלל ניתן ישוב לקושייתנו בדברי התשובה השניה?!)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר