גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כוונת השירה כולה

ב.

"כי ידין ה'" - שאלות ברש"י

ג.

"אזלת יד ואפס עצור ועזוב"

ד.

"הרנינו גויים" - קושי תחבירי ורעיוני

פרשת האזינו
שנת תשכ"ח

השירה

דברים פרק לב, פסוקים לו - מג

א.  כוונת השירה כולה

ר' יוסף אבן כספי, משנה כסף:

אמר יוסף: אחר אשר ביארנו המילות, אחבר הענין ואומר כי זה הענין היה כמה פעמים לישראל, בימי השופטים ובימי המלכים, אבל היותר מופלג שבכולם היה בימי נבוכדנצר, שמאז היה תכלית מפלתנו, ולא היה זה בצדקת נבוכדנצר ולא מכח אלוהיו, רק כי השם אלוקינו הסגירנו בידו, כמו שאמר ירמיהו (נ"א כ') "מפץ אתה לי... ונפצתי בך..." וכאשר תראה ותדקדק מילה במילה סיפורי ירמיהו ובפרט בנפילת נבוכדנצר, וכן בישעיה שגילה סוד אחד* והוא: כי נבוכדנצר ואם החריב הבית והגלה ישראל במצות ה', הנה הוא עשה יותר ממה שרצה ה', ולכן נענש אחר כך ונשחת גם הוא בקום הצלחת החיה השניה (=פרס), וזה היה "לעת תמוט רגלם" (ל"ה), כמו שניבא עליו ירמיהו וישעיהו. והשם אז נקם דם עבדיו ונקמת היכלו והשיב נקם לצריו – הוא החיה הראשונה (בבל) על ידי החיה השניה (פרס) ושבו ישראל לארצו בבית שני. והבן כל זה כי הם סודות נפלאים.

השווה דבריו לתפישת הרמב"ן את השירה כולה, (פסוק מ' ד"ה כי אשא אל שמים ידי): 

והנה השירה הזאת אשר היא בנו לעד אמת ונאמן, תגיד כל המוצאות אותנו בביאור. הזכירה תחלה החסד שעשה עמנו הקב"ה מאז שלקחנו לחלקו, והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר, ואשר הנחילנו ארצות הגוים הגדולים והעצומים, ורוב הטובה והעושר והכבוד אשר הנחילנו בה, וכי מרוב כל טובה מרדו בה' לעבוד ע"ז. והזכירה הכעס אשר היה מלפניו עליהם, עד ששלח בהם בארצם דבר ורעב וחיה רעה וחרב, ואחרי כן פזר אותם בכל רוח ופאה. וידוע כי כל זה נתקיים ויהי כן.
ואמרה השירה, כי בסוף ישיב נקם לצריו ולמשנאיו ישלם. והטעם, כי הם עשו כל הרעות עמנו לשנאתו של הקב"ה, כי לא ישנאו את ישראל בעבור שעשו ע"ז כהם, רק בעבור שלא יעשו כמעשיהם, ויעבדו את הקב"ה וישמרו את מצותיו, ולא יתחתנו בהם ולא יאכלו מזבחיהם, ויבוזו ע"ז שלהם ויבערו אותה ממקומותיהם, וכענין שאמר (תהלים מד כג) כי עליך הורגנו כל היום, אם כן לשנאתו של הקב"ה יעשו בנו כל הרעות האלה, והם צריו ומשנאיו ועליו להנקם מהם.
וזה דבר ברור כי על הגאולה העתידה יבטיח, כי בבנין בית שני לא הרנינו גוים עמו, רק לעגו עליהם (נחמיה ג לד) מה היהודים האמללים עושים, והיו גדוליהם עבדים בהיכל מלך בבל וכולם משועבדים לו, ובימים ההם לא השיב נקם לצריו ולא כפר אדמתו עמו.
והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו, וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, ויכפר על חטאתינו למען שמו. אם כן, השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כרחן של מינין.
וכך הזכירו בספרי (האזינו מג), גדולה שירה זו שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבוא ויש בה בעולם הזה ויש בה לעולם הבא. ולזה רמז הכתוב שאמר (פסוק מד) ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם, הזכיר "כל" להגיד שהיא כוללת כל העתידות למו, ואם היא קטנה בדבור, כי ביאר להם עניניה הרבים.
ואלו היתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים שהגיד מראשית אחרית כן, היה ראוי להאמין בה מפני שנתקיימו כל דבריה עד הנה לא נפל דבר אחד, ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלהים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו, עליו השלום.

(הדברים הובאו בשלמות בגיליון האזינו תשי"ח).

מה ההבדל בין תפישת אבן כספי לתפישת הרמב"ן?

----------------------------------------------------------------------------------

* לדעת המהדיר את פירוש אבן כספי הוא רומז כאן לישעיה י' פסוקים ו-ז.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר