גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ברכת עשו

ב.

עונשו של יעקב

ג.

השימוש במילת "אולי"

ד.

"וילך" ולא "וימהר"

ה.

"ותלבש את יעקב" - כמשרתת

פרשת תולדות
שנת תשט"ו

התחפשות יעקב לעשו

בראשית פרק כז

עיין גם גיליון תולדות תש"ט!

 

א.  ברכת עשו

ר' משה חפץ, מלאכת מחשבת (רב באיטליה במאה ה-16):

יראה שלדעת קדם היה מנהגם באשר עדיין היום בממלכת פראנציה: האב יעד כל רכושו אל בכורו או אל בנו הגדול. וכל שאר בניו יעבדו הגדול למחייתם או ישוטטו לבקש מהם מזון באומנות או במלחמה ירדו לעבודת המלך. וכן יצחק רצה לתת כל קניינו לעשו בנו הגדול. אמנם נתגלגל הדבר בעבור תחבולת רבקה להניחו ליעקב ולשומו גביר לאחיו ולסמכו דגן ותירוש - ירצה לומר שהורישו כל תבואת ארצו וכתב כל נכסיו ליעקב בנו. אם כן לא נשאר לו לתת לעשו אלא כשאר הבנים שיעבוד אחיו ויעשה ויאכל עמו או יצא למלחמה ועל חרבו יחיה.
על כן לא יכול לברך עשו ולומר לו: ויתן לך אלוקים משמני הארץ, כאשר אמר ליעקב, אלא "משמני הארץ יהיה מושבך", פירוש שלא יהיה שמני הארץ שלך, אלא שתשב גם אתה עמו ויאכל משמני הארץ אם ירצה לעבוד אחיו, ואם לאו – על חרבך תחיה.

1.

מה השאלות השונות המתעוררות בלימוד פרקנו שאותן בא לישב?

2.

איך מתפרשת לפי דבריו אלה מילת "הנה" שבראש פרק ל"ט?

3.

איך מפרש ר' משה חפץ את הוי"ו של פסוק מ' - "ועל חרבך"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר