גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

קריעת הים - מדברי המדרש

ב.

"לא תוסיפו לראותם" - מצוה?

ג.

שאלות לשון וסגנון

ד.

"וידעו מצרים" - הנשארים במצרים

פרשת בשלח
שנת תשט"ו

קריעת ים סוף

שמות פרק יד

א.  קריעת הים - מדברי המדרש

שמות רבה כ"ד:

... וכן הוא אומר (תהלים ק"ו) "וימרו על ים בים סוף" – מהו ב' פעמים? אלא על הים המרו, שלא היו רוצים לירד. אילולא שבט יהודה שקפץ תחילה וקידש שמו של הקב"ה שנאמר (תהלים קי"ד) "בצאת ישראל ממצרים... היתה יהודה לקדשו". ובים סוף מניין שהמרו? אלא כיוון שירדו לתוך הים, היה מלא טיט, שהיה עד עכשיו לח מן המים והיה בו כמין טיט, שנאמר (חבקוק ג') "דרכת בים סוסיך, חמר מים רבים". והיה אומר ראובן לשמעון: במצרים – טיט ובים – טיט. במצרים – בחמר ובלבנים, ובים חמר מים רבים. הוי – "וימרו על ים בים סוף".

(לחלק הראשון של מדרשנו השווה גם גיליון בשלח תשי"א, שאלה א').

1.

הסבר, איזו תכונה בדור יוצאי מצרים רצה הדרשן לאפיין ע"י דברי ראובן לשמעון?

2.

השווה את דברי ראובן לשמעון במדרש לדברי בני ישראל אל משה במקרא בפסוקים י"א-י"ב. מה הדומה בשתי התגובות, ומה השונה?

האם דברי ישראל במדרש חריפים יותר מדברי תלונותיהם במקרא, או להיפך?

שמות רבה כ"א:

(שמות י"ד, כ"ה) "ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה", אם בים למה "ביבשה"? ואם "ביבשה" – למה "בתוך הים"? אלא מכאן אתה למד שלא נקרע להם הים עד שבאו לתוכו עד חוטמן, ואחר כך נעשה להם יבשה!

3.

מהו הרעיון המסומל במדרש זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר