גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"הלא מצער היא..." (1)

ב.

"הלא מצער היא..." (2)

ג.

"ותהי נציב מלח..."

ד.

אשת לוט

ה.

שאלה בסגנונו של רש"י

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וירא
שנת תשכ"ח

מנוסת לוט מסדום

בראשית פרק יט, פסוקים יז - כו

גיליון זה הוא המשכו של גיליון וירא תשכ"ו. עיין שם!
א.  "הלא מצער היא..." (1)

 פסוק כ'

"הִנֵּה נָא הָעִיר הַזֹּאת קְרֹבָה לָנוּס שָׁמָּה וְהִוא מִצְעָר
אִמָּלְטָה נָּא שָׁמָּה הֲלֹא מִצְעָר הִוא וּתְחִי נַפְשִׁי"

בבלי, שבת דף י' ע"ב:

ואמר רבא בר מחסיא אמר ר' חמא בר גוריא אמר רב: לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה.

רש"י:

 שנתישבה מקרוב, כלומר: עיר חדשה.

שמתוך שישיבתה קרובה – עונותיה מועטים, שנאמר (בראשית י"ט) "הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער" מאי "קרובה"? אילימא דמיקרבא וזוטא (אם נאמר שקרובה – קרובה ממש, קרובה לנוס שמה),

רש"י:

 וזוטא - ולא צריכים אתם להקפיד על קיומה.

הא קא חזו לה?!

רש"י:

הא קא חזו לה, ולמה ליה למימר להו (הן הם, המלאכים, רואים שהיא קרובה וקטנה ולמה יש צורך ללוט לספר להם שהיא קרובה וקטנה?). אלא, מתוך שישיבתה קרובה, עוונותיה מוצערין (=מועטין).

רש"י, פסוק כ':

ד"ה מצער היא: והלא עוונותיה מועטין ויכול אתה להניחה. ותחי נפשי בה. זהו מדרשו, ופשוטו של מקרא: עיר קטנה היא ואנשים בה מעט, אין לך להקפיד אם תניחנה ותחי נפשי בה.

לדברי רש"י לפי "פשוטו של מקרא" מקשה ר' אליהו מזרחי:

לא ידעתי איך יתקן בזה קושית "הא קא חזו לה?!" והלא כל עצמן של חז"ל שהוציאוהו מפשוטו אינו אלא מפני הקושיה הזאת, ואיך חזר לפרש אותו לפי פשוטו ולא חשש לתקן הקושיה הנופלת בו?!

ובעל לבוש האורה מיישב קושיית הרא"ם:

ונראה לי שרש"י תיקן הרבה בהוסיפו "ואנשים בה מעט", כלומר: הלא אתם רואים שהיא מצער ומתוך קטנות תבחנו שאנשים בה מעט ואין להקפיד אם תניחנה, שהרי ודאי אין הקפדה על גודל המקום או קטנותו, רק על אנשים רבים ורשעים או מעטים, וכיוון שהעיר קטנה, ודאי יהיו אנשיה מועטים ואפילו יהיו רשעים אין להקפיד כל כך, ולכן הוצרך לוט להקדים "הלא מצער היא" אע"ג דחזו לה, כדי לסיים ולומר "ואנשים בה מעט" וזה לא ראו הם רק הוא אומר להם כך, ואע"ג שחסר זה מן הכתוב, משמע כן מדבריו.

1.

הסבר מהי קושיית הרא"ם על רש"י ונסה ליישב אותה יישוב אחר מזה שיישבו בעל לבוש האורה!

2.

ר' מאיר קאלוו בפירושו 'מנחה חדשה' (הביאו לדפוס מתוך כ"י עתיק ר' וולף היידנהיים בחומש רדלהיים תקע"ח) סובר שיש להקשות עוד קושיה אחרת על פסוקנו, אם תשווה את פסוקנו לפסוק האחרון שבספר יונה.

הסבר מהי הקושיה, וכיצד ניתן ליישב אותה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר