גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ריח הניחוח" - מדברי המדרש

ב.

"ונרצה לו"

ג.

המסומל ב"ריח הניחוח"

ד.

קרבן מן הגזל - שאלות ברש"י

פרשת ויקרא
שנת תשט"ו

קרבן עולה

ויקרא פרק א

בטעם הקרבנות בכלל עיין גיליון ויקרא תש"ה וכן גם גיליון ויקרא תשי"ג שאלה א'.

 

א.  "ריח הניחוח" - מדברי המדרש

בראשית רבה ל"ד ט':

"וירח ה' את ריח הניחוח" (בראשית ח' כ"א), הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבשן האש; "וירח" ריח של חנניה, מישאל ועזריה עולין מכבשן האש... וירח ה', הריח ריח דורו של שמד (= הוא דורו של ר' עקיבא שמסרו עצמן להריגה ולשריפה על קידוש ה' – זהו דורו של הרוגי מלכות בימי אדרינוס קיסר).
רב שלום בשם ר' מנחמא אמר: משל למלך שהיה מבקש לבנות לו פלטין על הים ולא היה יודע היכן לבנותה, ומצא צלוחית של פפולסמון (של שמן הטוב) והלך והריחה ובנה אותו פלטין שם (במקום הצלוחית). הדא הוא דכתיב (תהלים כ"ד): "כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה". בזכות מה? בזכות (תהלים כ"ד) "דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה".

1.

ממפרשי המדרש יש אומרים שרצה המדרש בדבריו אלה לפרש את טעם הקרבת הקרבנות בכלל.

הסבר – כיצד.

העזר בדברי רמב"ן, ויקרא פרק א' פסוק ט':

ד"ה עולה: ...ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובידבור ובמעשה, ציוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו. וקרבן התמיד, בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד. ואלה דברים מתקבלים מושכים את הלב כדברי אגדה...

2.

כיצד מפרש המדרש הזה את שני הפסוקים המובאים בו מתהלים כ"ד?

3.

למה נאמר במדרש "ריחו של אברהם עולה" ואחר כך "עולין מכבשן האש"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר