גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בהסבר חטא בני אהרן

ב.

(המשך)

ג.

(המשך)

פרשת שמיני
שנת תשט"ו

חטא נדב ואביהו

ויקרא פרק י

א.  בהסבר חטא בני אהרן

1. פסוק א'

"וַיִּקְחוּ בְנֵי אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ
וַיִּתְּנוּ בָהֵן אֵשׁ וַיָּשִׂימוּ עָלֶיהָ קְטֹרֶת
וַיַּקְרִיבוּ לִפְנֵי ה' אֵשׁ זָרָה אֲשֶׁר לֹא צִוָּה אֹתָם"

השווה:

2. ויקרא ט"ז א'

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי ה' וַיָּמֻתוּ"

3. במדבר ג' ד'

"וַיָּמָת נָדָב וַאֲבִיהוּא לִפְנֵי ה' בְּהַקְרִבָם אֵשׁ זָרָה לִפְנֵי ה'..."

4. במדבר כ"ו ס"א

"וַיָּמָת נָדָב וַאֲבִיהוּא         בְּהַקְרִיבָם אֵשׁ זָרָה לִפְנֵי ה'"

דעות שונות לחכמינו בהסבר חטא בני אהרן, והנה מקצתן:

ויקרא רבה כ':

בשביל ד' דברים מתו שני בני אהרן: על הקריבה ועל ההקרבה, על אש זרה ועל שלא נטלו עצה זה מזה.
על הקריבה – שנכנסו לפני ולפנים, ועל ההקרבה – שהקריבו קרבן לא נצטוו; על אש זרה – אש מבית הכיריים הכניסו; ועל שלא נטלו עצה זה מזה – שנאמר "איש מחתתו" איש מעצמו עשו.

רשב"ם:

ד"ה ויקחו בני אהרן: קודם שיצא האש לפני ה' כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על מזבח הזהב, שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים (קודם לתמיד של בוקר) ונתנו בהן אש זרה אשר לא ציוה אותם משה ביום הזה, שאף על פי שבשאר ימים כתוב (ויקרא א', ז') "ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח" (ועיין רש"י שם!) היום לא ציוה ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט, לפי שהיו מצפים לירידת אש גבוה ולא טוב היום להביא אש זרה, כדי להתקדש שם שמים, שידעו הכל כי אש בא מן השמים כמו שאמר אליהו (מלכים א' י"ח, כ"ה): "ואש לא תשימו" לפי שהיה רוצה לקדש שם שמים בירידת האש של מעלה.

ד"ה ותצא אש מלפני ה': הוא "ותצא אש" של פסוק ראשון (ט' כ"ד) כמו שפירשתי אצל (שמות י"ט ח'): "וישב משה את דברי העם", וכן: (שופטים י"ז ג'-ד') "וישב את ... הכסף לאמו" שכתוב שני פעמים בפסל מיכה, ששניהם אחד הם. אף כאן שני הפסוקים אחד הם, כשיצא האש ותאכל את העולה ואת השלמים של מזבח החיצון, כשלקחו בני אהרן ויקריבו אש זרה על המזבח הפנימי – ותצא אש מלפני ה' להקטיר קטורת לפנים תחילה ופגעה בבני אהרן שם ומתו ואחר כך יצאה משם ובאה על מזבח החיצון ותאכל את העולה.

1.

הסבר את ארבע הדעות המובאות בויקרא רבה בעזרת ארבעת הפסוקים שבהם מוזכר חטא נדב ואביהו.

2.

לדעה ראשונה – שמתו על הקריבה – מסביר בעל אור החיים (לפרשת אחרי מות):

נתכוון להודיע שלא יחשוב אדם כי יצאה מחשבתם לפועל (שבאמת נכנסו לפני ולפנים) אלא שנדחפו ומתו. והכוונה בהודעה זו לשלול לבל יחשוב אדם לפרוץ ולהתקרב הגם שימות. וזה ימצא בהיות אדם בבחינת החושק שיתן נפשו על דבר הגם שידע שימות עליו, לזה אמר "וימותו", פירוש – "וכבר מתו" ולא השיגו מחשבתם להתקרב, והבן זה.

א. 

כיצד מפרש בעל אור החיים את חטא בני אהרן "על הקריבה"?

ב. 

איזה קושי סגנוני בפסוק יישב בעל אור החיים על ידי פירושו זה?

3.

הסבר במה שונה הרשב"ם (גם מבחינה לשונית) מארבע הדעות המובאות במדרש רבה?

4.

לשם מה מביא הרשב"ם את הפסוק שמות י"ט ח' – מה רצה להוכיח בעזרתו, ולשם מה הביא את הפסוקים שופטים י"ז ג'-ד'?

5.

התוכל להסביר מהי חולשת פירושו מבחינה לשונית?

6.

במה דומה לדעת רשב"ם מעמד ישראל כאן למעמד ישראל עם אליהו על הר הכרמל (מלכים א' י"ח)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר