גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

עושק וגזל

ב.

"לא תעשק את רעך"

ג.

הלנת שכר

ד.

לשון "פעולה"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תשט"ו

עושק, גזל והלנת שכר

ויקרא פרק יט, יג

א.  עושק וגזל

פסוק י"ג

"לֹא תַעֲשֹׁק אֶת רֵעֲךָ וְלֹא תִגְזֹל"

בבא מציעא קי"א ע"א:

איזהו עושק ואיזהו גזל? אמר ר' חסדא: (משלי ג'): "לך ושוב, לך ושוב" – זה הוא עושק. "יש לך בידי ואיני נותן לך" – זהו גזל!

ר' נפתלי הירץ ויזל, באור:

ד"ה תעשק: העושק יעשה מן החזק לחלש כמו "והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם ומיד עושקיהם כח ואין להם מנחם" (קהלת ד'), וכן כל עושק שבמקרא על איש זרוע העושק את הנחשלים, ועושה בפרהסיא כמו הגזלן, ועל כן הם סמוכין במקרא זה, אלא שהעושק אינו נוטל מיד זולתו אבל כובש לעצמו מה שחייב לו, כמו כובש שכר שכיר, וכן אמר (דברים כ"ד) "לא תעשק שכר עני ואביון", הרי שהעושק חזק והעשוק עני ואביון ואין בו כח להוציא מידו (=מידי העושק), וכאמרו (דברים כ"ד י"ט) "ולא יקרא עליך אל ה'" כי קצרה ידו מהושיע.
וכן אמרו חז"ל, שהעושק הוא הכובש שכר שכיר; וכן כל כיוצא בזה, כשיש בידו מלווה או פיקדון או יושב בביתו ואינו רוצה להחזיר לו.

ד"ה ולא תגזל: זה שלוקח מידו בחזקה, כמו (שמואל ב' כ"ג) "ויגזל את החנית מיד המצרי".

הנצי"ב מוולוז'ין, העמק דבר:

ד"ה לא תעשק: אם נכנס ממון לידו בהלוואה או בפיקדון ואין בדעתו להשיב.

ד"ה ולא תגזל: היינו חוטף מידו בגזילה.

1.

מהו ההבדל בין העברות שנאמרו בפסוקנו לבין העברות שנאמרו בי"א-י"ב?

2.

מהו ההבדל בין גניבה לבין עושק – לפי כל ההגדרות הנ"ל?

3.

לפי איזו מכל ההגדרות הנ"ל דרישת התורה היא קיצונית?

4.

והשווה ירמיהו כ"א י"ב.

"וְהַצִּילוּ גָזוּל מִיַּד עוֹשֵׁק!"

ומקשין: וכי לא היה לו לומר: "עשוק מיד עושק?"

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר