גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כוונת הפסוק לתשלום ממון (1)

ב.

בקשת מחילה מן הנחבל

ג.

כוונת הפסוק לתשלום ממון (2)

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת אמור
שנת תשט"ו

עין תחת עין

ויקרא פרק כד

א.  כוונת הפסוק לתשלום ממון (1)

הוכחות רבות ושונות מביאים חז"ל כדי להוכיח שכוונת הפסוק היא תשלום ממון (נזק, צער, ריפוי, שבת, בושת) ולא נטילת איבר ממש, והרי אחדות מהן:

בבא קמא פ"ג ע"ב:

... יכול סימא את עינו – מסמא את עינו, קטע את ידו – מקטע את ידו, שיבר את רגלו – משבר את רגלו? תלמוד לומר (ויקרא כ"ד) "מכה אדם ומכה בהמה" – מה מכה בהמה בתשלומין – אף מכה אדם לתשלומין.
ואם נפשך לומר (רש"י: ואם יש לך להשיב ולהקשות כלום על טעם זה, צא ולמד ממדרש אחר)הרי הוא אומר (במדבר ל"ה) "ולא תקחו כפר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות" – לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברין שאין חוזרין...
...ר' שמעון בן יוחי אומר: "עין תחת עין" – ממון. אתה אומר ממון, או אינו אלא עין ממש? הרי שהיה סומא (המכה הוא סומא) וסימא (=את עין חברו), קיטע וקיטע, חיגר וחיגר (= שחיגר הכה חברו ועשאו לחיגר), האיך אני מקיים בזה: "עין תחת עין"? והתורה אמרה (ויקרא כ"ד, כ"ב) "משפט אחד יהיה לכם" – משפט השווה לכולכם...
... רב אשי אמר: אתיא "תחת" – "תחת" משור. כתיב הכא (= כאן) "עין תחת עין", וכתיב התם (שם, שמות כ"א, ל"ו): "שלם ישלם שור תחת שור", מה להלן ממון אף כאן ממון.
... תנא דבי חזקיה: "עין תחת עין", "נפש תחת נפש", ולא נפש ועין תחת עין , דבהדי דעוור ליה נפקא ליה נשמתיה (כשיעוורהו – תצא נשמתו וימות)...

רמב"ם, הלכות חובל ומזיק א', הלכה ג', ה', ו':

זה שנאמר בתורה: "כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו", אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו איבר או לחבול בו כאשר עשה, לפיכך משלם נזקו. והרי הוא אומר (במדבר ל"ה) "ולא תקחו כפר לנפש רוצח" - לרוצח בלבד הוא שאין בו כופר, אבל לחסרון אברים או לחבלות יש בו כופר... ומניין שזה שנאמר באיברים "עין תחת עין" תשלומין הוא? שנאמר בו "חבורה תחת חבורה", ובפירוש נאמר "וכי יכה איש את רעהו באבן או באגרוף... רק שבתו יתן ורפא ירפא", הא למדת ש"תחת" הנאמר בחבורה - תשלומין, והוא הדין ל"תחת" הנאמר בעין ובשאר איברים. ואף על פי שדברים אלה נראין מעניין תורה שבכתב וכולן מפורשין הן מפי משה רבנו מהר סיני, כולן הלכה למעשה הן בידינו וכזה ראו אבותינו דנין בבית דינו של יהושע ובבית דינו של שמואל הרמתי ובכל בית דין ובית דין שעמדו מימות משה רבנו ועד עכשיו.

1.

הסבר, מהן הדרכים השונות בהן הולכים חז"ל כדי להוכיח שאין "עין תחת עין" ממש.

2.

התוכל למצוא סיבה לכך, למה הביא הרמב"ם את הוכחתו הראשונה (עד "אבל לחסרון איברים ולחבלות יש בו כופר") הלקוחה ממקומנו בגמרא ולמה הוסיף עליה עוד את הוכחתו השנייה מ"תחת" הנאמר בחבורה?

3.

במה שונה הוכחתו האחרונה של הרמב"ם מכל הנאמר גם בגמרא וגם ברמב"ם לפני כן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר