גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

להדגשת "אחרי מות" (1) - שאלות ברש"י

ב.

משל הרופאים בדברי רש"י

ג.

להדגשת "אחרי מות" (2)

ד.

חטאם של בני אהרן

ה.

קשר ההפטרה לפרשה

ו.

"בתוכה", "עליה"

ז.

מהו חטא "איש לזרועו"

ח.

השוואת פסוקים

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת אחרי מות
שנת תשי"ט

מות בני אהרן + הפטרה

ויקרא פרק טז, פסוקים א - ב

א.  להדגשת "אחרי מות" (1) - שאלות ברש"י

רש"י:

ד"ה וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו': מה תלמוד לומר? היה ר' אליעזר בן עזריה מושלו: משל לחולה שנכנס אצלו רופא, אמר לו: "אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב". בא אחר ואמר לו: "אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך שמת פלוני" – זה זירזו יותר מן הראשון. לכך נאמר "אחרי מות שני בני אהרן".

1.

באר יצחק, לדברי רש"י אלה:

הנה בביאור דברי הברייתא הזו נדחקו המפרשים ז"ל ומה שנראה לי בביאורה, כי קשה לחז"ל, שאם בא מאמר אחרי מות להודיענו זמן הדיבור, לאיזה צורך הזכיר כאן זמן הדיבור יותר מבמקום אחר בשאר הדיבורים.
ועוד שנית יקשה, דמנהג הכתוב לומר בכל מקום "ויהי אחרי מות שני בני אהרן, ויאמר ה'". כמו (יהושע א' א') "ויהי אחרי מות משה ויאמר ה' אל יהושע".
שלישית, והוא הנראה לי מוקשה יותר, שאם להודיע זמן הדיבור בלבד – יספיק לנו באמרו "אחרי מות שני בני אהרן" בלבד, ולמה היה צריך להזכיר עוד סיבת מיתתם "בקרבתם לפני ה' וימותו"?

ואולם לדעת כמה ממפרשי רש"י הוקשתה לו קושיה אחרת ואותה תירץ בדבריו. מהי הקושיה?

2.

כיצד מפרש רש"י בדבריו הנ"ל את המילה "אחרי-מות"?

3.

בעל גור אריה, מקשה לדברי רש"י הנ"ל:

קשה, לא היה לר' אליעזר בן עזריה לומר "משל לשני רופאים" אלא היה לו לומר: המזהיר את החולה שלא ימות כדרך שמת פלוני, הוא יותר אזהרה משאם הזהירו אל יבוא ואל ימות בלבד.

ישב קושיתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר