גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

קדושת המחתות

ב.

דברי משה ודברי שמואל

ג.

"לקחתי, עשקתי, רצותי"

ד.

בביאור הביטוי "ואעלים עיני בו"

ה.

"לא מצאתם בידי" - מקופת הציבור

פרשת קרח
שנת תשי"ט

המחתות + הפטרה

במדבר פרק יז, פסוקים א - ה

א.  קדושת המחתות

פסוק ב'

"וְיָרֵם אֶת הַמַּחְתֹּת מִבֵּין הַשְּׂרֵפָה וְאֶת הָאֵשׁ זְרֵה הָלְאָה כִּי קָדֵשׁוּ"

רש"י:

ד"ה כי קדשו: המחתות – ואסורים בהנאה, שהרי עשאום כלי שרת.

רמב"ן:

ד"ה כי קדשו: ולא ידעתי טעם לאיסור הזה, שהרי קטורת זרה הקריבו, וזר שעשה כלי שרת להקטיר בחוץ באיסור אינו מקודש.
אבל יש לומר, כי בעבור שעשו כן על-פי משה, היו קודש, כי הם הקדישו אותם לשמים, לפי שחשבו שיענה אותם האלוקים באש ותהיינה המחתות האלה כלי שרת באהל מועד לעולם.
והנכון בעיני, כי יאמר הכתוב כי הקריבום לפני ה' ויקדשו להיות לאות בבני ישראל, כלומר: אזי הקדשתי אותם מעת שהקריבו אותם לפני, כדי שיהיו לאות לבני ישראל.

ר' יצחק עראמה, בעל עקדת יצחק:

... ציוה שירם מחתות האנשים האלה אשר על ידם נתבטל הכזב וירקעום ציפוי למזבח באופן שיתקימו שם תמיד. ובזה יהיה זכרון לבני ישראל אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן להקטיר קטורת לפני ה', והוצרך לתת טעם לשום המחתות האלה במקום קדוש לאמר: כי במה שהקריבו המחתות לפני ה'. לברר בם האמת מהשקר נתקדשו להיות לאות לבני ישראל, כי הדבר המחליט והמבטל את המתנגד לקודש – קודם הוא בלי ספק, כי אין אוהב בעולם כמי שיפיל האויב ואף על פי שיחשב מעוזריו... ואין כלי קדוש כמי שמבטל הקטרוג מעל הקדוש.

אברבנאל:

הנה ציוה ה' שמחתות האנשים ההם שנשרפו יהיו נלקחים מתוך השרפה וירקעום ציפוי למזבח, לא מפני היות במחתות ההן קדושה, אלא כדי שישארו שמה זכרון לבני ישראל מהמעשה ההוא, וזה: כי הנה המעשים לא יחשבו לטובים או רעים בבחינת עצמם בלבד, אלא בבחינת הכוונה אשר יעשה אותם האדם, עד שאם היה המעשה ההוא טוב ומשובח כפי עצמו הנגלה ממנו, אם כיון בו העושה אותו לתכלית רע - הוא רע בלי ספק ואינו טוב.
והנה הקטורת עצמה בהיותו נקרב אל האלוקים היה טוב, אבל כפי כוונת המקטירים אותו שהיתה רעה על ה' ועל משיחו, היה רע ומעשה בלתי הגון.

ר' יעקב צבי מקלנבורג, בפירושו הכתב והקבלה:

ד"ה כי קדשו: כאן נתן טעם על הרמת המחתות לבד, לא יניחום לאיבוד לפי שקדשו, רצוני לומר, אחרי שחלה עליהם אש מאת ה' הרי נתקדשו לשמים, שהאש ההיא קדושה. וציוה אחר כך לעשותם ציפוי למזבח, נתן טעם: לפי שקדושה זו באה עליהם, כי על ידם היתה נקמת המתקוממים נגד ה', ולכן ראוי לעשות מהם ציפוי למזבח להיותם לזכרון, לכן חזר ואמר "את מחתות החטאים". שמצד שהחטאים הקריבום לפני ה' ויקדשו ע"י האש להענישם, לכן ראוי לעשות בהם אות לזכרון שלא יחטאו עוד.

1.

מהי השאלה שרצו כולם לישב?

2.

רש"י רצה לישב בדבריו שאלה נוספת, איזו היא?

3.

מהי ביקורת הרמב"ן על פירושו של רש"י, ומהו ההבדל העקרוני שבין דעותיהם?

4.

מהו ההבדל שבין פירושו הראשון של הרמב"ן "אבל יש לומר" לבין פירושו השני "והנכון בעיני"?

5.

התוכל למצוא את הסיבה למה דחה הרמב"ן את פירושו הראשון, וביכר עליו את השני ("והנכון בעיני")?

6.

האם קרוב בעל העקדה לאחד הפירושים האחרים או הלך בדרך מיוחדת לו? – הסבר את דבריו המסומנים בקו.

7.

במה מתנגד אברבנאל לפירושו של רש"י (אע"פ שאינו מזכירו כלל)?

8.

האם דומה בעל הכתב והקבלה בפירושו לאחד מקודמיו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר