גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה ספר במדבר

ב.

הוראת המילה "דגל"

ג.

בטעם חלוקת העם לדגלים

פרשת במדבר
שנת תשט"ו

סידור המחנה לארבעה דגלים

במדבר פרקים א - ב

א.  למבנה ספר במדבר

הרמב"ן, בהקדמתו לספר במדבר:

אחר שביאר תורת הקרבנות בספר השלישי, התחיל עתה לסדר בספר הזה המצוות שנצטוו בעניין אהל מועד... עתה יגביל את המשכן בהיותו במדבר, כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד שם, ציוה (במדבר א', נא) "והזר הקרב יומת" כאשר אמר שם (שמות י"ט, י"ב) "והגבלת את העם סביב לאמור: השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנגע בהר מות יומת". וציוה כאן (במדבר ד', כ') "ולא יבואו לראות כבלע את הקדש ומתו" כאשר הזהיר שם (שמות י"ט, כ"א) "פן יהרסו אל ה' לראות ונפל ממנו רב", וציוה כאן (במדבר י"ז, ה') "ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל" כאשר אמר שם (שמות י"ט, כ"ב) "וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו פן יפרוץ בהם ה'... והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל ה'..."
הנה ציוה איך תהיה משמרת המשכן וכליו, ואיך יחנו מסביב ויעמוד העם מרחוק, והכהנים הניגשים אל ה' איך יתנהגו בו בחנותו ובשאת אותו ומה יעשו במשמרתו, והכל – מעלה למשכן וכבוד לו, כמו שאמרו: "אינו דומה פלטרין של מלך שיש לו שומרין, לפלטרין של מלך שאין לו שומרין".
והספר הזה כולו במצוות שעה, שנצטוו בהם בעמדם במדבר, ובניסים הנעשים להם לספר כל מעשה ה' אשר עשה עמהם להפליא, וסיפר, כי החל לתת אויביהם לפניהם לחרב, וציוה איך תחלק הארץ להם.
ואין בספר הזה מצוות נוהגות לדורות זולתי קצת מצוות, ובענייני הקרבנות, שהתחיל בהם בספר הכהנים ולא נשלם ביאורן שם והשלימן בספר הזה.

      השווה לתחילת דברי הרמב"ן את דברי החוקר בנו יעקב, בספרו Der Pentateuch עמוד 155:

העביר ה' שכינתו מן הסיני למשכן, ממקדש ה' כוננו ידיו למקדש אשר עשו ישראל. מאהל מועד ידבר ה' מעתה אל משה וע"י ענן יראה לישראל אם יסעו או יחנו. המשכן הוא סיני מהלך בתוכם, הוא שמים ושמי השמים (קודש וקודש הקודשים) שהועתקו והורדו עלי אדמות.

אברבנאל, בהקדמתו לספר במדבר:

הנה הספר הראשון מתורת האלוהים והוא ספר בראשית בא ליחס ייחוס בני ישראל ומשפחתם מהתחלת בריאת עולם עד שנכבשו בגלות מצרים; והספר השני בא לספר גלותם וגאולתם: הגופניית – משעבוד מצרים, והנפשיית – משיבושי אמונתם שהיו לישראל ונגמלו מהם במעמד הר סיני, ואיך נצטוו על מלאכת המשכן להשרות ביניהם השכינה האלוהית. והספר השלישי בא ללמדם הקדושה והטהרה והעבודה שיתנהגו במקדש ה' להתמיד השכינה ביניהם, וזה – אם בכוהנים משרתי ה' ואם בעמו בכלל באזהרת כל הדברים המתועבים והרעים. ואחר שהשלים כל זה, בא הספר הרביעי לספר סדר הנהגת העם, איך היה במדבר במסעיהם וחנייתם ואת כל התלאה אשר מצאתם בדרך; והסיבה אשר בעבורה נתעכבו במדבר ארבעים שנה עד תום כל הדור היוצאים ממצרים; ואשר אירע לקרח ועדתו אשר הצו על משה ואהרן; ואגב גררא באו בתוך הדברים האלה – לסיבות שיתבארו במקומם – מצוות מיוחדות לדורות כמצוות ציצית ופרה אדומה וסדר נחלות וברכת כהנים וסוטה ונזיר ומנחת העולם ונסכיה והתמידין ומוספי המועדות ונדרים וערי המקלט ומתנות כהונה ולוויה וסדר מסעם -והכול בחכמה ובהנהגה אלוקית.
והספר הזה יש בו עשרה סדרים, להגיד איך הייתה הנהגת משה רבנו את העם בהיותם במדבר, וכל מעשה תוקפם וגבורתם וסדר מסעם ומחניהם ומלחמותיהם, ומה שקרה להם עם מואב ומדין, בלק ובלעם ומלחמת סיחון ועוג מלכי האמורי ונתינת ארצם לראובן וגד וחצי שבט המנשה ושאר העניינים עד בואם אל המנוחה ואל הנחלה. האמנם עשרה הסדרים (="הסדרות") האלה יתחלקו לב' חלקים: והיה החלק הראשון בחמשת הסדרים הראשונים והם פרשיות: במדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קרח. והחלק השני בחמשת הסדרים הנשארים: חקת, בלק, פנחס, מטות, מסעי.

1.

מהו ההבדל העיקרי בין חומש ויקרא לבין חומש במדבר לפי דעת הרמב"ן?

2.

מהו מבנה ספר במדבר - לאילו שני חלקים הוא מתחלק לדעת הרמב"ן, ומה הקשר בין שני חלקיו?

3.

מהו הרעיון המשותף בין דברי הרמב"ן הראשונים לבין דברי בנו יעקב, ומהי חשיבות הרעיון הזה להבנת פרשתנו ומקומה כפותחת ספר דברים?

4.

הסבר, במה שונה אברבנאל בהבנתו את מבנה ספר במדבר מן הרמב"ן?

5.

מה ההבדל העקרוני בין הרמב"ן לבין אברבנאל בתפישתו את מובנה של פרשתנו ואת חשיבותה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר