גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

להבנת המושג "ברכה"

ב.

בביאור "יברכך" ו"ישמרך"

ג.

בביאור "יאר ה'"

ד.

"ישא" או "לא ישא"

ה.

בביאור "ושמו את שמי" וכו'

פרשת נשא
שנת תשט"ו

ברכת כהנים

במדבר פרק ו, פסוקים כב - כז

א.  להבנת המושג "ברכה"

אברבנאל:

ה"ברכה" - שם משותף, כי יש מה' לנבראיו והיא השפעה והטבה כמו שנאמר (בראשית כ"ד): "וה' ברך את אברהם בכל"... ויש ברכה שהיא מהנבראים אליו יתברך, והיא הלל ושבח כמו (דברי הימים א', כ"ט): "ויברך דוד את ה'"... ויש ברכה שהיא מהנבראים לקצתם והיא אינה שפע כמו ברכת ה' לנבראיו, ולא שבח והודאה כברכת הברואים לבורא, אבל תפילה ובקשת רחמים על המתברך שישפיע עליו הקב"ה מברכתו. ולזה גם כאן "דבר אל אהרן ואל בניו כה תברכו... אמור להם...", כי אינם אלא מתפללים בלבד על ברכתם – וזהו "אמור להם" שיהיה עניינם אמירה ותפילה עליהם בלבד – לא דבר אחר.

1.

כנגד איזו דעה מוטעית בהבנת ה"ברכה" אומר אברבנאל את דבריו?

2.

מה הפסוק בפרשתנו הנותן חיזוק לדבריו אלה?

3.

הידועים לך פרטי דינים במצוה זו, אשר מגמתם כנראה לחזק רעיון זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר