גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה ספר דברים

ב.

"כי מי גוי גדול"

ג.

"ועבדתם שם אלהים אחרים" - עונש?

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ואתחנן
שנת תשט"ו

למבנה ספר דברים

דברים פרק ד

א.  למבנה ספר דברים

לדעת כמה מפרשים עומד פרק ד' בין שני חלקי הספר העיקריים:

חלק א': א', א' - ג', כ"ט

חלק ב': ה', א' - כ"ו, ט"ו

ויש אומרים שפרקנו הוא מעין הקדמה לחלק השני של הספר: ד' א' – כ"ו, ט"ו.

ואלה דברי הרמב"ן למבנה הספר:

פרק א' פסוק א':

ד"ה אלה הדברים אשר דבר משה: על המצוות אשר יזכיר בכל הספר מתחילת עשרת הדברות שבפרשת ואתחנן...

פרק א' פסוק ו':

ד"ה ה' אלוקינו דבר אלינו בחרב: והטעם, כי כאשר הואיל משה לבאר את המצוות אמר להם בתחילת דבריו: ה' אלוקינו דיבר אלינו בחורב, אחרי שנתן לנו עשרת הדברים שנכבוש הארץ מיד ונעבור את הירדן וחטאתיכם גרמו לכם זה וזה, ונמשכו דברי הפתיחה הזאת עד (ד', מ') "ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום..."
אז קרא משה אל כל ישראל אשר היו לפניו ואמר (ה', א') "שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דובר באזניכם היום" והתחיל בביאור התורה עשרת הדברות שישמעו אותם בביאור מפי המקבל אותם מפיו של הקב"ה, ואחרי כן יודיעם ייחוד השם (ו', א') "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" וכל המצוות שבספר הזה.
ולכך יפרש בכאן (א', א') "אשר דבר משה אל כל ישראל" ושם (ה', א') "ויקרא משה אל כל ישראל" כי ביאור התורה ותשלום המצוות צריך להיות במעמד כל ישראל, כאשר היה במתן התורה.
ומפני שהאריך בדברי הפתיחה הזאת, חזר הכתוב למקום שפסק בתחילת ביאור התורה ואמר (ד', מ"ד) "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל", אלה העדות והחוקים והמשפטים אשר דיבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים.

פרק ג' פסוק כ"ד, (קרוב לסוף דבריו שם):

ד"ה ה' אלוקים:  והנה השלים התוכחות בזה שהודיע אותם שגרמו אבותיהם רעה על עצמם וגם עליו גרמו עונש שלא יעבור לארץ, אבל הם – הבנים – יעברו ויירשו אותה, אם לא יהיו כאבותם דור סורר ומורה ולכך יתחיל עתה להזהירם בכללי המצוות שלא יוסיפו עליהם ולא יגרעו מהם.

1.

הסבר לפי דבריו אלה את צדקת החלוקה שניתנה לעיל.

2.

מהו מקומו של פרקנו בתוך הספר כולו?

3.

מהו רעיונו המרכזי?

4.

מהו הקושי שרוצה הרמב"ן לישב בפרק ה' פסוק א'?

5.

מהו הקושי שרוצה הרמב"ן לישב בפרק ד' פסוק מ"ד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר